Dziecko z autyzmem w szkole

Organizacja kształcenia:

Najważniejszą kwestią jest to, by dobrać formę organizacji kształcenia do potrzeb naszego dziecka. Pomóc w tym mogą specjaliści z poradni psychologiczno-pedagogicznych, a także osoby już pracujące z dziećmi: terapeuci, nauczyciele. Nauczanie może przybierać trzy formy: kształcenia specjalnego, nauczania indywidualnego i zindywidualizowanej ścieżki. Do każdej z tej form organizacji kształcenia, potrzebne jest zdobycie orzeczenia lub opinii w poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Zgodnie z przepisami prawa: Kształcenie specjalne jest organizowane dla dzieci niepełnosprawnych, w tym dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Dla takich dzieci wydawane jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, a na jego podstawie specjaliści w szkołach opracowują indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET). W orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego lub w treści IPET-u można wskazać, że dziecko ma potrzebę zajęć indywidualnych lub w małych grupach. Wskazuje się w nich też jakie formy nauki czy terapii mogłyby dobrze wpłynąć na rozwój dziecka. Najwłaściwszą formą organizacji kształcenia dla dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu jest kształcenie specjalne.

Obowiązkiem placówek edukacyjnych jest opracowanie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego (IPET) na podstawie zaleceń orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. IPET jest opracowywany przez specjalny zespół powołany przez dyrektora szkoły do dnia 30 września albo w ciągu miesiąca po dostarczeniu do szkoły orzeczenia. Dyrektor ma obowiązek poinformowania rodziców o spotkaniu zespołu nauczycieli i specjalistów. Zaleca się, by rodzice uczestniczyli w spotkaniach zespołu i na bieżąco zgłaszali swoje uwagi. Na wniosek rodziców w spotkaniu zespołu mogą też uczestniczyć inne osoby, np. terapeuci spoza szkoły pracujący z dzieckiem.

Obowiązkiem dyrektora przedszkola i szkoły jest realizacja zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, nawet gdy wskazuje na brak środków finansowych. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego trzeba jak najszybciej po wydaniu dostarczyć do placówki edukacyjnej. Przed opracowaniem IPET-u, zespół ma obowiązek dokonać wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia. Ocena ta jest wynikiem obserwacji dziecka przez nauczycieli, specjalistów i rodziców. Rodzice mają prawo uczestniczenia w spotkaniach zespołu dokonującego tej oceny. Wielospecjalistyczna ocena uwzględnia: • indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dziecka, jego mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia, • w zależności od potrzeb: zakres i charakter wsparcia ze strony nauczycieli i specjalistów, • przyczyny niepowodzeń edukacyjnych i trudności w funkcjonowaniu dziecka - w tym bariery napotykane w zakresie włączania dziecka w zajęcia realizowane wspólnie z klasą, jeżeli dziecko realizuje wybrane zajęcia indywidualnie lub w grupie do 5 osób.

Na podstawie tej oceny, zespół może przystąpić do opracowania IPET-u.

IPET określa:

zakres i sposób dostosowania programu wychowania przedszkolnego i wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka, w szczególności przez zastosowanie odpowiednich metod i form pracy z uczniem,

zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem, ukierunkowane na poprawę jego funkcjonowania,

formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz ich wymiar godzinowy,

działania wspierające rodziców i w zależności od potrzeb, zakres współdziałania z innymi placówkami, np. poradniami psychologiczno-pedagogicznymi,

zajęcia rewalidacyjne i inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości dziecka,

zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami dziecka,

w zależności od potrzeb: rodzaj i sposób dostosowania warunków organizacji kształcenia do niepełnosprawności dziecka,

w zależności od indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka wskazanych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego lub wynikających z wielospecjalistycznych ocen - wskazanie wybranych zajęć, które są realizowane indywidualnie z uczniem lub w grupie liczącej do 5 uczniów.