Galeria

 

Nasza Galeria

 

 

Zegarek

Aktualności


Dzisiaj jest: Wtorek
21 Stycznia 2020
Dzień Babci
Imieniny obchodzą
Agnieszka, Epifani, Jarosław,
Jarosława, Jerosława, Marcela

Do końca roku zostało 346 dni.
Zodiak: Wodnik

 

 

link do pobrania dokumentacji przetargowej

Ogłoszenie nr 552731-N-2017 z dnia 2017-07-18 r.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy: Przebudowa budynku przy ulicy Witosa 19 w Nowej Soli – etap IV remont I piętra głównego budynku dydaktycznego.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, krajowy numer identyfikacyjny 70081000000, ul. ul. Arciszewskiego  13 , 67100   Nowa Sól, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 0-68 388 24 40, , e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , , faks 0-68 387 03 95.

Adres strony internetowej (URL): www.bip.powiat-nowosolski.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak

www.bip.powiat-nowosolski.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak

www.bip.powiat-nowosolski.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

w formie pisemnej

Adres:

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Nowej Soli im. Janusza Korczaka, ul. Arciszewskiego 13, 67 – 100 Nowa Sól

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa budynku przy ulicy Witosa 19 w Nowej Soli – etap IV remont I piętra głównego budynku dydaktycznego.

Numer referencyjny: SKA.271.2.2017

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu I piętra głównego budynku dydaktycznego o pow. ca. 138 m2 wraz z instalacją elektryczną, wodno – kanalizacyjną i teletechniczną, wymiana 6 szt. okien na II piętrze budynku głównego dydaktycznego, wykonanie podestu wejściowego oraz schodów stalowych zewnętrznych przy podeście z platformą wjazdową do sali gimnastycznej. Remont I piętra głównego budynku dydaktycznego obejmuje: roboty rozbiórkowe w tym odbicie tynków o powierzchni ca. 165 m2, wykonanie ścianek działowych z płyt kartonowo – gipsowych, wykonanie izolacji przeciwdźwiękowej stropów z wełny mineralnej oraz sufitów z płyt kartonowo – gipsowych o powierzchni ca. 138 m2, wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej obejmującą instalację oświetleniową ogólną i awaryjną, wykonanie tynków wewnętrznych ścian o powierzchni ca. 292 m2, wykonanie gładzi gipsowej na ścianach o powierzchni c. 250 m2, wymianę stolarki okiennej - 2 szt. i drzwi wewnętrznych – 10 szt., malowanie ścian i sufitów o łącznej powierzchni ca. 460 m2, ułożenie płytek o powierzchni ca. 84 m2, wykonanie podłogi z płyt OSB oraz ułożenie wykładziny z PCV o powierzchni ca.138 m2, wykonanie instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji w pomieszczeniach i piętra głównego budynku dydaktycznego, z wyprowadzeniem pionów, zamontowanie urządzeń sanitarnych, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, wykonanie wentylacji mechanicznej pomieszczeń, wykonanie sieci strukturalnej.

II.5) Główny kod CPV: 45400000-1

Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub dniach:

lub

data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2017-11-30

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób należyty co najmniej dwie roboty budowlane, z których każda obejmowała roboty remontowe lub wykończeniowe budynku wraz z robotami instalacyjnymi sanitarnymi i elektrycznymi o wartości robót budowlanych nie mniejszej niż 100 tyś. zł (z podatkiem VAT). Jeżeli wartość zamówienia została określona w walutach innych niż PLN zamawiający przyjmuje średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu zakończenia realizacji robót budowlanych - jeżeli w dniu zakończenia realizacji robót budowlanych NBP nie publikował średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia po dniu zakończenia realizacji robót budowlanych w którym zostanie on opublikowany.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie

Informacje dodatkowe: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. W odniesieniu do warunku udziału dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. 2) Zaświadczenie właściwej terenowo jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. 3) Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych; dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1-3 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, - dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument ma dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapisy dotyczące terminu wystawienia dokumentów stosuje się odpowiednio.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane – wzór wykazu stanowi załącznik nr 7 do SIWZ, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. W przypadku, gdy zadanie wykazane przez wykonawcę obejmuje szerszy zakres robót od wymaganego w SIWZ – zamawiający wymaga, aby w wykazie robót wyodrębniona została wartość i zakres wykonanych robót spełniających wymagania pkt III.1.3 ogłoszenia o zamówieniu, które wykonawca wykonał w ramach wielozakresowego zadania. Oświadczenie (wykaz) należy złożyć w oryginale, dokumenty potwierdzające należyte wykonanie należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) W przypadku, gdy wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału, o których mowa w pkt III.1.3 ogłoszenia o zamówieniu polega na zasobach innych podmiotów dokument potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Ze zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności: zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego, zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. Oświadczenie (zobowiązanie) należy złożyć w formie oryginału. Dokumenty inne niż oświadczenia składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 2) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, każdy wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych t.j. określającej firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie składania ofert, jest zobowiązany przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. W przypadku, gdy wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie należy złożyć w oryginale

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium

5.000 zł

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców  

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena oferty

60,00

okres gwarancji i rękojmi za wady

40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Strony zobowiązują się dokonać zmiany postanowień umowy w zakresie dotyczącym wynagrodzenia w przypadku: a) ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), w takim przypadku wynagrodzenie należne wykonawcy zostanie odpowiednio zmienione w stosunku wynikającym ze zmienionej stawki podatku od towarów i usług (VAT). Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług. Wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów, 2.Strony zobowiązują się dokonać zmiany postanowień umowy w zakresie dotyczącym zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku; a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu wykonania umowy będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi zamawiający, w szczególności będą następstwem zwłoki w przekazaniu terenu budowy, dokonania odbioru robót, konieczności usunięcia wady lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na niedotrzymanie terminu wykonania umowy, b) z powodu siły wyższej, których wystąpienie zostało potwierdzone wpisem do dziennika budowy przez inspektora nadzoru inwestorskiego i zostało zaakceptowane przez zamawiającego np. w przypadku zaistnienia działań wojennych, aktów terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego lub cywilnego, wojny domowej, skażeń radioaktywnych, z wyjątkiem tych które mogą być spowodowane użyciem ich przez wykonawcę, zaistnienia klęski żywiołowej, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi, bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy spowodowane przez osoby inne niż pracownicy wykonawcy i jego podwykonawców, c) wstrzymanie budowy przez właściwy organ z przyczyn nie zawinionych przez wykonawcę; d) będącym następstwem opóźnienia w działaniach organów administracji, z przyczyn nie zawinionych przez wykonawcę. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej - termin wykonania umowy może być przedłużony o czas trwania tych okoliczności. Nie stanowią podstawy do przesunięcia terminu wykonania umowy złe warunki atmosferyczne utrudniające lub uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych np. niska temperatura, opady deszczu itp. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy w zakresie dotyczącym zmiany podwykonawcy lub zwiększenia lub zmniejszenia zakresu robót budowlanych, które wykonawca będzie wykonywał za pomocą podwykonawców, osób wskazanych do pełnienia funkcji kierownika budowy oraz kierowników robót, na zasadach określonych w niniejszej umowie.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2017-08-02, godzina: 10:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

> język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 Unieważnienie przetargu z dnia 17.07.2017 

Link do strony z opisem uniewaznienia

Link do strony uniewazniającej przetarg z 18.07.2017

 

 

 

 

 

 

Link do pobrania

 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy: Przebudowa budynku przy ulicy Witosa 19 w Nowej Soli – etap IV remont I piętra głównego budynku dydaktycznego. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej
kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez
zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Ogłoszenie nr 542665-N-2017 z dnia 2017-06-30 r.
http://bzp.uzp.gov.pl/IN/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=030...
1 z 16 30.06.2017, 12:39
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać
adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do
kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: Informacje dodatkowe: I. 1) NAZWA I ADRES: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, krajowy numer identyfikacyjny
70081000000, ul. ul. Arciszewskiego 13 , 67100 Nowa Sól, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 0-68
388 24 40, , e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , , faks 0-68 387 03 95.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.powiat-nowosolski.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z
innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za
przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania
odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z
zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych
zamawiających): I.4) KOMUNIKACJA: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.powiat-nowosolski.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
http://bzp.uzp.gov.pl/IN/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=030...
2 z 16 30.06.2017, 12:39
zamówienia
Tak
www.bip.powiat-nowosolski.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Nowej Soli im. Janusza Korczaka, ul.
Arciszewskiego 13, 67 – 100 Nowa Sól
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod
adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
http://bzp.uzp.gov.pl/IN/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=030...
3 z 16 30.06.2017, 12:39
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa budynku przy ulicy Witosa 19
w Nowej Soli – etap IV remont I piętra głównego budynku dydaktycznego. Numer referencyjny: SKA.271.1.2017 Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w ramach zadania inwestycyjnego pn.
Przebudowa budynku przy ulicy Witosa 19 w Nowej Soli remontu I piętra głównego budynku
dydaktycznego o pow. ca. 138 m2 wraz z instalacją elektryczną, wodno – kanalizacyjną i
teletechniczną, wymiana 6 szt. okien na II piętrze budynku głównego dydaktycznego, wykonanie
podestu wejściowego oraz schodów stalowych zewnętrznych przy podeście z platformą wjazdową do
sali gimnastycznej. Remont I piętra głównego budynku dydaktycznego obejmuje: roboty rozbiórkowe
w tym odbicie tynków o powierzchni ca. 165 m2, wykonanie ścianek działowych z płyt kartonowo –
gipsowych, wykonanie izolacji przeciwdźwiękowej stropów z wełny mineralnej oraz sufitów z płyt
kartonowo – gipsowych o powierzchni ca. 138 m2, wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej
obejmującą instalację oświetleniową ogólną i awaryjną, wykonanie tynków wewnętrznych ścian o
http://bzp.uzp.gov.pl/IN/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=030...
4 z 16 30.06.2017, 12:39
powierzchni ca. 292 m2, wykonanie gładzi gipsowej na ścianach o powierzchni c. 250 m2, wymianę
stolarki okiennej - 2 szt. i drzwi wewnętrznych – 10 szt., malowanie ścian i sufitów o łącznej
powierzchni ca. 460 m2, ułożenie płytek o powierzchni ca. 84 m2, wykonanie podłogi z płyt OSB oraz
ułożenie wykładziny z PCV o powierzchni ca.138 m2, wykonanie instalacji wody zimnej, ciepłej i
cyrkulacji w pomieszczeniach i piętra głównego budynku dydaktycznego, z wyprowadzeniem pionów,
zamontowanie urządzeń sanitarnych, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, wykonanie
wentylacji mechanicznej pomieszczeń, wykonanie sieci strukturalnej.
II.5) Główny kod CPV: 45400000-1 Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45330000-9
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia,
o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach:  3 lub dniach:
lub data rozpoczęcia:  lub zakończenia:
II.9) Informacje dodatkowe:
http://bzp.uzp.gov.pl/IN/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=030...
5 z 16 30.06.2017, 12:39
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że w
okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób należyty co najmniej dwie roboty
budowlane, z których każda obejmowała roboty ogólnobudowlane, remontowe lub wykończeniowe
wraz z robotami instalacyjnymi sanitarnymi i elektrycznymi o wartości robót budowlanych nie
mniejszej niż 100 tyś. zł (z podatkiem VAT). Jeżeli wartość zamówienia została określona w
walutach innych niż PLN zamawiający przyjmuje średni kurs danej waluty publikowany przez
Narodowy Bank Polski w dniu zakończenia realizacji robót budowlanych - jeżeli w dniu
zakończenia realizacji robót budowlanych NBP nie publikował średniego kursu danej waluty, za
podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia po dniu
zakończenia realizacji robót budowlanych w którym zostanie on opublikowany.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia
wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. W odniesieniu do
warunku udziału dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej wykonawcy mogą polegać na
zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji
których te zdolności są wymagane. III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
http://bzp.uzp.gov.pl/IN/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=030...
6 z 16 30.06.2017, 12:39
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa
wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp) III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z
właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami
lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu; dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. 2)
Zaświadczenie właściwej terenowo jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca
nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument
http://bzp.uzp.gov.pl/IN/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=030...
7 z 16 30.06.2017, 12:39
potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu; dokument należy złożyć w oryginale lub kopii
potwierdzonej za zgodność z oryginałem. 3) Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i
informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1
ustawy Prawo zamówień publicznych; dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej
za zgodność z oryginałem. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1-3 składa
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek
na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w
sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, - dokument powinien być
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; - nie otwarto jego
likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o
których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie
wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie
osoby, której dokument ma dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze
względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
Zapisy dotyczące terminu wystawienia dokumentów stosuje się odpowiednio. III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz
http://bzp.uzp.gov.pl/IN/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=030...
8 z 16 30.06.2017, 12:39
których roboty te zostały wykonane – wzór wykazu stanowi załącznik nr 7 do SIWZ, z załączeniem
dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne
dokumenty. W przypadku, gdy zadanie wykazane przez wykonawcę obejmuje szerszy zakres robót
od wymaganego w SIWZ – zamawiający wymaga, aby w wykazie robót wyodrębniona została
wartość i zakres wykonanych robót spełniających wymagania pkt III.1.3 ogłoszenia o zamówieniu,
które wykonawca wykonał w ramach wielozakresowego zadania. Oświadczenie (wykaz) należy
złożyć w oryginale, dokumenty potwierdzające należyte wykonanie należy złożyć w oryginale lub
kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) W przypadku, gdy wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału, o których mowa w pkt
III.1.3 ogłoszenia o zamówieniou polega na zasobach innych podmiotów dokument potwierdzający,
że wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów,
w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Ze zobowiązania lub innych dokumentów
potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie
wynikać w szczególności: zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposób
wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia
publicznego, zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w
postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane
zdolności dotyczą. Oświadczenie (zobowiązanie) należy złożyć w formie oryginału. Dokumenty
inne niż oświadczenia składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
2) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie
zamówienia na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo
zamówień publicznych, każdy wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie
internetowej zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień
http://bzp.uzp.gov.pl/IN/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=030...
9 z 16 30.06.2017, 12:39
publicznych t.j. określającej firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie
składania ofert, jest zobowiązany przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy
Prawo zamówień publicznych – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. W przypadku,
gdy wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej wraz ze złożeniem oświadczenia,
wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie należy złożyć w
oryginale.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
5.000 zł
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
http://bzp.uzp.gov.pl/IN/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=030...
10 z 16 30.06.2017, 12:39
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców 
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców 
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie
katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
http://bzp.uzp.gov.pl/IN/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=030...
11 z 16 30.06.2017, 12:39
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej
oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na
jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji
technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego
etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena oferty 60,00
Okres gwarancji i rękojmi za wady 40,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Tak IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
http://bzp.uzp.gov.pl/IN/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=030...
12 z 16 30.06.2017, 12:39
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez
przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje
nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą
odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez
zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
http://bzp.uzp.gov.pl/IN/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=030...
13 z 16 30.06.2017, 12:39
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji
elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym
wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości
postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe: IV.5) ZMIANA UMOWY Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Strony zobowiązują się dokonać zmiany postanowień umowy w zakresie dotyczącym
wynagrodzenia w przypadku: a) ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), w takim
przypadku wynagrodzenie należne wykonawcy zostanie odpowiednio zmienione w stosunku
wynikającym ze zmienionej stawki podatku od towarów i usług (VAT). Zmiana wysokości
wynagrodzenia należnego wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy
zrealizowanej po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług
oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku
od towarów i usług. Wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto
http://bzp.uzp.gov.pl/IN/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=030...
14 z 16 30.06.2017, 12:39
zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów, 2.Strony zobowiązują się dokonać zmiany
postanowień umowy w zakresie dotyczącym zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w
przypadku; a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu wykonania
umowy będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi zamawiający, w
szczególności będą następstwem zwłoki w przekazaniu terenu budowy, dokonania odbioru robót,
konieczności usunięcia wady lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej w zakresie, w
jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na niedotrzymanie terminu wykonania
umowy, b) z powodu siły wyższej, których wystąpienie zostało potwierdzone wpisem do dziennika
budowy przez inspektora nadzoru inwestorskiego i zostało zaakceptowane przez zamawiającego np. w
przypadku zaistnienia działań wojennych, aktów terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego lub
cywilnego, wojny domowej, skażeń radioaktywnych, z wyjątkiem tych które mogą być spowodowane
użyciem ich przez wykonawcę, zaistnienia klęski żywiołowej, jak huragany, powodzie, trzęsienie
ziemi, bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy spowodowane przez osoby inne niż pracownicy
wykonawcy i jego podwykonawców, c) wstrzymanie budowy przez właściwy organ z przyczyn nie
zawinionych przez wykonawcę; d) będącym następstwem opóźnienia w działaniach organów
administracji, z przyczyn nie zawinionych przez wykonawcę. W przypadku wystąpienia którejkolwiek
z okoliczności wymienionych powyżej - termin wykonania umowy może być przedłużony o czas
trwania tych okoliczności. Nie stanowią podstawy do przesunięcia terminu wykonania umowy złe
warunki atmosferyczne utrudniające lub uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych np. niska
temperatura, opady deszczu itp. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy w
zakresie dotyczącym zmiany podwykonawcy lub zwiększenia lub zmniejszenia zakresu robót
budowlanych, które wykonawca będzie wykonywał za pomocą podwykonawców, osób wskazanych do
pełnienia funkcji kierownika budowy oraz kierowników robót, na zasadach określonych w niniejszej
umowie. IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-07-17, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
http://bzp.uzp.gov.pl/IN/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=030...
15 z 16 30.06.2017, 12:39
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
> język polski IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
Nie IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

Informacja o przetargu 

 

 Ogłoszenie nr 323246 - 2016 z dnia 2016-10-13 r.
Nowa Sól: Przebudowa budynku przy ulicy Witosa 19 w Nowej Soli – etap III remont parteru głównego budynku dydaktycznego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których
działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały
zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych
nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o
których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy
chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
tak
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Nowej Soli im. Janusza Korczaka ul.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):
ww.bip.powiat-nowosolski.pl
Ogłoszenie http://bzp.uzp.gov.pl

Arciszewskiego 13 67 – 100 Nowa Sól
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich
siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich
Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, krajowy numer identyfikacyjny
70081000000, ul. ul. Arciszewskiego  13, 67100   Nowa Sól, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 0-68 388 24
40, e-mail , faks 0-68 387 03 95.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.powiat-nowosolski.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy) :
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym
w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich
Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w
jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie
udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na
rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod
adresem (URL)
nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia
tak
Ogłoszenie http://bzp.uzp.gov.pl
2 z 14 2016-10-13 14:11
ww.bip.powiat-nowosolski.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod
adresem
nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
tak
Inny sposób:
w formie pismnej
Adres:
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy, ul. Arciszewskiego 13, 67-100 Nowa Sól
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które
nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa budynku przy ulicy Witosa 19 w
Nowej Soli – etap III remont parteru głównego budynku dydaktycznego
Numer referencyjny: SKA.271.1.2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Ogłoszenie http://bzp.uzp.gov.pl
3 z 14 2016-10-13 14:11
nie
II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot
zamówienia obejmuje następujące roboty budowlane: a)wykonanie kanalizacji podposadzkowej i instalacji
sanitarnej w pomieszczeniach parteru głównego budynku dydaktycznego, z wyprowadzeniem pionów oraz
podłączenie kanalizacji sanitarnej podposadzkowej do kanalizacji ogólnospławnej DN 300, łączna długość ca.
146 m, dostawę i montaż urządzeń sanitarnych; umywalki z postumentem oraz baterie umywalkowe 10 kpl.,
zawory umywalkowe 20 szt., ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" wraz z zaworami – 5 kpl, brodziki i
baterie natryskowe – 5 kpl., zawory czerpalne 7 szt., b)wykonanie instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji w
pomieszczeniach parteru głównego budynku dydaktycznego, z wyprowadzeniem pionów, łączna długość ca. 194
m, c)wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniach parteru głównego budynku dydaktycznego
z wyprowadzeniem pionów c.o., łączna długość ca. 296 m, grzejniki 23 szt., d)wykonanie instalacji elektrycznej
wewnętrznej w pomieszczeniach parteru głównego budynku dydaktycznego obejmujące rozbudowę rozdzielnicy
głównej RG, instalację oświetleniową, instalację gniazd wtykowych, łączna długość ca. 837 m, e)wykonanie sieci
strukturalnej w pomieszczeniach parteru głównego budynku dydaktycznego, łączna długość ca. 1200 m,
f)wykonanie systemu sygnalizacji włamania i napadu, g)wykonanie wentylacji pomieszczeń h) roboty
wykończeniowe w pomieszczeniach parteru głównego budynku dydaktycznego i klatki schodowej obejmujące
roboty rozbiórkowe, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie izolacji stropów o powierzchni ca. 128
m2, wykonanie ścianek działowych, uzupełnienie, naprawa i wykonanie tynków wewnętrznych o łącznej
powierzchni ca. 620 m2, malowanie ścian i sufitów o łącznej powierzchni ca. 657 m2, wykonanie posadzek o
łącznej powierzchni ca.128 m2
II.5) Główny kod CPV: 45400000-1
Dodatkowe kody CPV:45330000-9
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamó wienia) :
Wartość bez VAT:
Ogłoszenie http://bzp.uzp.gov.pl
4 z 14 2016-10-13 14:11
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu z akupów – szacunkowa całkowita maksymalna
wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lu b dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.
134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa
ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 23/12/2016
II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o
ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż
400 tyś. zł
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, w sposób należyty dwie roboty
budowlane, z których każda obejmowała budowę, przebudowę lub remont budynku, których zakres
obejmował roboty ogólnobudowlane oraz wykonanie instalacji elektrycznej i sanitarnej o wartości robót nie
mniejszej niż 400 tyś. zł (z podatkiem VAT) - jeżeli wartość zamówienia została określona w walutach
innych niż PLN zamawiający przyjmuje średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w
dniu zakończenia realizacji robót budowlanych - jeżeli w dniu zakończenia realizacji robót budowlanych NBP
nie publikował średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty
Ogłoszenie http://bzp.uzp.gov.pl
5 z 14 2016-10-13 14:11
publikowany pierwszego dnia po dniu zakończenia realizacji robót budowlanych w którym zostanie on
opublikowany
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o
kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy
Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO
POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W
POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O
KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1)odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 2) zaświadczenie
właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem
podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny
dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w
sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) zaświadczenie właściwej terenowo jednostki organizacyjnej
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokument
Ogłoszenie http://bzp.uzp.gov.pl
6 z 14 2016-10-13 14:11
potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument
potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W
POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O
KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej potwierdzająca wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1
miesiąc przed upływem składania ofert - jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć
powyższego dokumentu, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie
opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu, 2) wykaz robót budowlanych
wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty,
miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane - wzór wykazu stanowi
załącznik nr 4 do SIWZ, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W
POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O
KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia na
podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, każdy
wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji, o
której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych t.j. określającej firmy oraz adresy
wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie składania ofert, jest zobowiązany przekazać zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w
art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do
Ogłoszenie http://bzp.uzp.gov.pl
7 z 14 2016-10-13 14:11
SIWZ. W przypadku, gdy wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej wraz ze złożeniem
oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2) W przypadku, gdy wykonawca
wykazując spełnianie warunków udziału polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający wymaga złożenia przez
wykonawcę - na wezwanie zamawiającego – dokumentów, które określają w szczególności: - zakres
dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez
wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - zakres i okres udziału innego podmiotu przy
wykonywaniu zamówienia publicznego, - czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w
odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane,
których wskazane zdolności dotyczą.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak,
Informacja na temat wadium
Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości
10.000 złotych (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów
elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Ogłoszenie http://bzp.uzp.gov.pl
8 z 14 2016-10-13 14:11
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, di alog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców 
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców 
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie
katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia
ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Ogłoszenie http://bzp.uzp.gov.pl
9 z 14 2016-10-13 14:11
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu
zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki
będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich
wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w
zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
K r y t e ri a Z n a c z e n i e
cena 60
okres gwarancji 40
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Ogłoszenie http://bzp.uzp.gov.pl
10 z 14 2016-10-13 14:11
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez
przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili
rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie
oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie
kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Ogłoszenie http://bzp.uzp.gov.pl
11 z 14 2016-10-13 14:11
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania
techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia
publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1.Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: a) w zakresie dotyczącym zmiany terminu wykonania
przedmiotu umowy, przy czym zmiana spowodowana może być okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie
zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi zarówno od zamawiającego jak i od wykonawcy skutkującymi
koniecznością przedłużenia terminu wykonania w przypadku: - wstrzymania realizacji umowy z przyczyn
zależnych od zamawiającego, - konieczności usunięcia wady lub wprowadzenia zmiany w dokumentacji
projektowej, jeżeli konieczność usunięcie wady lub wprowadzenia zmiany w dokumentacji projektowej ma
wpływ na termin wykonania, - wystąpienia zwłoki zamawiającego w przekazaniu terenu budowy, - opóźnienia w
dokonaniu odbioru z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, - warunków atmosferycznych
uniemożliwiających, wykonywanie robót budowlanych lub przeprowadzenie prób i sprawdzeń, - z powodu siły
wyższej, których wystąpienie zostało potwierdzone wpisem do dziennika budowy przez inspektora nadzoru
inwestorskiego i zostało zaakceptowane przez zamawiającego, - wstrzymanie budowy przez właściwy organ z
Ogłoszenie http://bzp.uzp.gov.pl
12 z 14 2016-10-13 14:11
przyczyn nie zawinionych przez wykonawcę np. odkrycie niewypałów i niewybuchów, zagrożenie wybuchem;
będącym następstwem opóźnienia w działaniach organów administracji, z przyczyn nie zawinionych przez
wykonawcę w szczególności: przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydania przez organy
administracji map, uzgodnień, opinii, decyzji, zezwoleń, itp.; W przypadku wystąpienia którejkolwiek z
okoliczności wymienionych wyżej termin wykonania umowy może być przedłużony o czas trwania tych
okoliczności. b)w zakresie dotyczącym zmiany w sposobie spełnienia świadczenia w przypadku konieczności
zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych niż wskazane w
dokumentacji projektowej, w przypadkach będących następstwem usunięcia wad lub konieczności wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej, c)w zakresie dotyczącym zmiany (zwiększenia lub zmniejszenia) zakresu
robót budowlanych, które wykonawca będzie wykonywał za pomocą podwykonawców, d)w zakresie dotyczącym
zmiany podwykonawcy lub podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w
art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o
których mowa w art. 22 ust. 1 - w takim przypadku wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż
proponowany inny podwykonawca, podmiot lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym
niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia w wyniku którego została zawarta niniejsza
umowa.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 28/10/2016, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających
Ogłoszenie http://bzp.uzp.gov.pl
13 z 14 2016-10-13 14:11
zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części
zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące
sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Ogłoszenie http://bzp.uzp.gov.pl
14 z 14

 

 

 

 

1. Przebudowa budynku przy ulicy Witosa 19 w Nowej Soli – etap II remont sali gimnastycznej oraz parteru głównego budynku dydaktycznego.

 

Nowa Sól: Przebudowa budynku przy ulicy Witosa 19 w Nowej Soli - etap II remont sali gimnastycznej oraz parteru głównego budynku dydaktycznego
Numer ogłoszenia: 267272 - 2015; data zamieszczenia: 09.10.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy , ul. Arciszewskiego 13, 67-100 Nowa Sól, woj. lubuskie, tel. 0-68 388 24 40, faks 0-68 387 03 95.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka budżetowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa budynku przy ulicy Witosa 19 w Nowej Soli - etap II remont sali gimnastycznej oraz parteru głównego budynku dydaktycznego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące przebudowę budynku przy ulicy Witosa 19 w Nowej Soli - etap II remont sali gimnastycznej oraz remont parteru głównego budynku dydaktycznego. W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać następujące roboty budowlane: a) remont dachu sali gimnastycznej obejmujący rozbiórkę kominów, remont murków szczytowych, wzmocnienie i wymianę drewnianych elementów konstrukcyjnych oraz wykonanie nowego pokrycia z papy wraz z naprawą deskowania, wykonanie wyłazu dachowego, wymianę obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych w obrysie sali gimnastycznej - powierzchnia dachu 180,5 m2, b) remont i modernizację pomieszczenia sali gimnastycznej polegające m.in. na wykonaniu naświetla, skuciu starych i wykonaniu nowych tynków o powierzchni 237 m2, malowaniu ścian i sufitu o łącznej powierzchni 428 m2, wymianie drzwi wewnętrznych z ościeżnicą, cyklinowaniu i malowaniu parkietu o powierzchni 156 m2, wymianie części desek przykrywających kanał c. o., montażu siatek zabezpieczających okna, wykonaniu i montażu osłon lamp sufitowych, c) remont parteru głównego budynku dydaktycznego obejmujący roboty rozbiórkowe stropu, wymianę zniszczonych belek stropowych nad parterem, wykonanie podłogi z desek - powierzchnia 117 m2, rozbiórkę wykładziny ściennej z płytek glazurowanych, ścianek działowych, posadzki, odbicie tynków wewnętrznych..

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.27.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 17.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 5.000 złotych (słownie: pięć tysięcy złotych).

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub remoncie budynku, każda o wartości tych robót nie mniejszej niż 200 tyś. zł (z podatkiem VAT). Przez budowę należy rozumieć także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę budynku. Przez budynek należy rozumieć obiekt budowlany, który jest trwale związany w gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoc przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach wraz z instalacjami i/lub urządzeniami technicznymi. Dla potrzeb oceny spełnienia warunku, jeżeli wartość zamówienia została określona w walutach innych niż PLN zamawiający przyjmuje średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych NBP nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia po dniu publikacji ogłoszenia w BZP w którym zostanie on opublikowany.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  należy wykazać co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub remoncie budynku, każda o wartości tych robót nie mniejszej niż 200 tyś. zł (z podatkiem VAT).;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Dowód wniesienia/wpłacenia wadium.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - okres gwarancji - 10

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Zamawiający dopuszcza możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: a)w zakresie dotyczącym zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, przy czym zmiana spowodowana może być okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi zarówno od zamawiającego jak i od wykonawcy skutkującymi koniecznością przedłużenia terminu wykonania w przypadku: wstrzymania realizacji umowy z przyczyn niezależnych od wykonawcy, opóźnienia w przekazaniu terenu budowy z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, opóźnienia w dokonaniu odbioru z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, konieczności usunięcia wady lub wprowadzenia zmiany w dokumentacji projektowej, jeżeli usunięcie wady lub konieczność wprowadzenia zmiany w dokumentacji projektowej ma wpływ na termin wykonania umowy, warunków atmosferycznych uniemożliwiających, wykonywanie robót budowlanych lub przeprowadzenie prób i sprawdzeń, z powodu siły wyższej, których wystąpienie zostało potwierdzone wpisem do dziennika budowy przez inspektora nadzoru inwestorskiego i zostało zaakceptowane przez zamawiającego, wstrzymania budowy przez właściwy organ z przyczyn nie zawinionych przez wykonawcę np. zagrożenie wybuchem; będącym następstwem opóźnienia w działaniach organów administracji, z przyczyn nie zawinionych przez wykonawcę w szczególności: przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydania przez organy administracji map, uzgodnień, opinii, decyzji, zezwoleń, itp.; zlecenia wykonania zamówienia dodatkowego, którego wykonanie ma wpływ na zmianę terminu realizacji robót objętych niniejszą umową, W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych wyżej termin wykonania umowy może być przedłużony o czas trwania tych okoliczności. b)w zakresie dotyczącym zmiany w sposobie spełnienia świadczenia w przypadku konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w przypadkach będących następstwem usunięcia wad lub konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, c)w zakresie dotyczącym zmiany wynagrodzenia w przypadku: ustawowej zmiany stawki podatku VAT, zlecenia wykonania robót zamiennych będących następstwem usunięcia wad lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, o różnicę pomiędzy wartością robót zamiennych a wartością robót, które nie będą wykonywane - podstawą obliczenia kosztów zmiany mającej wpływ na wynagrodzenie wykonawcy stanowić będzie zatwierdzony przez zamawiającego kosztorys opracowany na podstawie cen jednostkowych lub danych wyjściowych do kosztorysowania przyjętych do kosztorysu ofertowego wykonawcy. Wykonawca przyjmie ceny materiałów wg cen zakupu i pracy sprzętu wg faktycznie poniesionych kosztów lecz nie wyższe niż średnie ceny materiałów i pracy sprzętu wg SECOCENBUDU dla rejonu lubuskiego, dla kwartału poprzedzającego kwartał, w którym wykonywane są roboty d)w zakresie dotyczącym zmiany (zwiększenia lub zmniejszenia) zakresu robót budowlanych, które wykonawca będzie wykonywał za pomocą podwykonawców, e)w zakresie dotyczącym zmiany podwykonawcy dotyczącej podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 - w takim przypadku wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia w wyniku którego została zawarta niniejsza umowa

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiat-nowosolski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Nowej Soli im. Janusza Korczaka ul. Arciszewskiego 13 67 - 100 Nowa Sól sekretariat - pokój nr 7..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.10.2015 godzina 10:00, miejsce: siedziba Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego przy ul. Arciszewskiego 13 w Nowej Soli, sekretariat - pokój nr 7..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Footer

Witryna SOSW w Nowej Soli