Galeria

 

Nasza Galeria

 

 

Aktualności


Dzisiaj jest: Wtorek
23 Kwietnia 2019
Imieniny obchodzą
Adalbert, Gerard, Gerarda, Gerhard,
Helena, Jerzy, Wojciech

Do końca roku zostało 253 dni.
Zodiak: Byk

PROGRAM PROFILAKTYKI

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY

W NOWEJ SOLI

 

1.Cel nadrzędny: Promowanie dbałości o higienę osobistą oraz najbliższego otoczenia.

 

Cele operacyjne:

Dla klas I-III:

Uświadomienie konieczności dbania o zdrowie i higienę osobistą

Dla klas IV-VI:

Uświadamianie uczniom własnej odpowiedzialności za higienę osobistą oraz higienę najbliższego otoczenia

Kształtowanie nawyków dotyczących higieny osobistej oraz najbliższego otoczenia

Dla klas I-III Gimnazjum:

Uświadamianie uczniom własnej odpowiedzialności za higienę osobistą oraz higienę najbliższego otoczenia

Kształtowanie nawyków dotyczących higieny osobistej oraz najbliższego otoczenia

Utrwalanie prawidłowych nawyków

Załączniki:

 1. Program Promocji Zdrowia

 2. Podstawa programowa kształcenia ogólnego

 

 

ZADANIA

SPOSÓB REALIZACJI

MONITORING/EWALUACJA

ODPOWIEDZIALNI

Dla klas I-III:

1. Przekazywanie wiedzy nt. własnego ciała, jego możliwości i ograniczeń

2. Ćwiczenie poprawnych nawyków higienicznych i żywieniowych

3. Rozwijanie sprawności fizycznej uczniów

 

Na zajęciach kształcenia zintegrowanego

Sprawozdania Szkolny Zespół ds. promocji zdrowia , wpisy do dziennika

WYCHOWAWCA, PEDAGOG, PSYCHOLOG PIELĘGNIARKA

Dla klas IV-VI:

1. Poszerzanie wiedzy nt. higieny osobistej i otoczenia, prawidłowego żywienia oraz zdrowego stylu życia

 

 

 

Na godzinach wychowawczych,

Na lekcjach przyrody i wych. fizycznego,

 

 

 

 

Sprawozdania Szkolny Zespół ds. promocji zdrowia

Wpisy do dziennika, tablice szkolne

Obserwacja ankiety

WYCHOWAWCA, PEDAGOG, PSYCHOLOG PIELĘGNIARKA

2. Wyrabianie pozytywnych nawyków w zakresie higieny osobistej, prawidłowego żywienia oraz zdrowego stylu życia

3. Rozwijanie sprawności fizycznej, wpajanie nawyków aktywnego wypoczynku

Na lekcjach w-f, na długich przerwach międzylekcyjnych

Dla klas gimnazjum:

1. Przekazywanie uczniom i rodzicom wiedzy na temat higieny osobistej i otoczenia

 

Na lekcjach wychowawczych

-spotkania z pielęgniarką

-projekcja filmów

Na zebraniach z rodzicami

Wpisy do dziennika

Sprawozdania Szkolny Zespół ds. promocji zdrowia

Sprawozdania organizacji szkolnych

WYCHOWAWCA, PEDAGOG, PSYCHOLOG PIELĘGNIARKA

2. Gromadzenie i prezentowanie przez uczniów informacji nt. higieny i jej znaczenia dla zdrowia człowieka.

 

 

Utworzenie biblioteczki wiedzy o zdrowiu

Redagowanie gazetki szkolnej

Wykonywanie przez uczniów pomocy dydaktycznych, wykorzystanie internetu do zdobywania informacji

3. Praktyczne utrwalanie nawyków higieniczny

 

 

Konkursy wiedzy i plastyczne,

Dyżury uczniów na korytarzach szkolnych

Konkursy czystości w klasach.

 

 

 1. Cel nadrzędny: Dostarczanie podstaw informacyjnych o mechanizmach uzależnień i sposobach reagowania na problem

 

Cele operacyjne:

Dla klas I-III, IV,V: Zgodnie z zaleceniami wprowadzania programów profilaktycznych do szkół - tematyki związanej z problemami uzależnień nie realizuje się

Dla klasy VI:

Uświadamianie uczniom przyczyn i skutków inicjacji środków uzależniających

Dla klas I-III Gimnazjum:

Uświadamiani uczniom przyczyn i skutków inicjacji środków uzależniających

Kształtowanie umiejętności odmawiania w kontakcie z osobami proponującymi środki uzależniające

Załączniki:

1. Metoda szkolnej interwencji profilaktycznej

2. Procedury interwencyjne w sytuacjach kryzysowych

3. Szkolny Program Promocji Zdrowia

ZADANIA

SPOSÓB REALIZACJI

MONITORING/EWALUACJA

ODPOWIEDZIALNI

 

Dla wszystkich etapów edukacyjnych

1. Przekazywanie informacji nauczycielom na temat uzależnień

 

 

1. Organizowanie szkoleń dla nauczycieli

a)zapoznanie z metodą szkolnej interwencji

b)zapoznanie z procedurami interwencyjnymi w sytuacjach kryzysowych

Protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej

DYREKTOR

2. Przekazywanie informacji rodzicom na temat uzależnień

1.Organizowanie wykładów, pogadanek oraz rozmów indywidualnych

a) przedstawianie potrzeb dzieci niepełnosprawnych oraz sposobów zaspokajania ich stosownie do wieku

b) zapoznanie z procedurami interwencyjnymi

c) uczenie rozpoznawania   symptomów związanych z inicjacją (narkotyki, alkohol, papierosy)

Wpisy do dziennika,

 

WYCHOWAWCA PEDAGOG

PSYCHOLOG

3. Przekazywanie uczniom wiedzy na temat szkodliwości uzależnień

1. Prowadzenie lekcji wychowawczych dotyczących uzależnień

Wpis w dzienniku klasowym

 

WYCHOWAWCA PEDAGOG

PSYCHOLOG

2. Organizowanie projekcji filmów edukacyjno- profilaktycznych

3. Tworzenie gazetek tematycznych

4. Organizowanie konkursów, turnieji wiedzy

4. Organizowanie pomocy uczniom po inicjacji

1. Rozmowa interwencyjna z uczniem

2. Kontakt z rodzicami

 

3. Zawarcie kontraktu z uczniem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Cel nadrzędny: Zapobieganie postawom agresywnym, przemocy

Cele operacyjne:

Dla klas I-III:

Osiągniecie umiejętności uważnego słuchania wypowiedzi innych osób oraz prawidłowego wyrażania własnych myśli

Respektowanie zasad współżycia w grupie

Budowanie poczucia własnej wartości

Dla klas IV-VI:

Osiągnięcie umiejętności słuchania ze zrozumieniem wypowiedzi innych osób oraz właściwego komunikowania się z uwzględnieniem zwrotów grzecznościowych

Nabieranie wprawy we współdziałaniu w grupie

Uczenie się lepszego zrozumienia własnych uczuć i innych osób

Uczenie się dostrzegania agresywnych uczuć i ich wyrażania

Dla klas Gimnazjum:

Utrwalenie umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem

Utrwalanie umiejętności współpracy w grupie

Uczenie się wyrażania emocji oraz odreagowywania napięć

Uczenie się pokojowego rozwiązywania konfliktów

Załączniki:

  1. Szkolny program profilaktyczny przeciw agresji „Gry i zabawy przeciwko agresji”

  2. Metoda szkolnej interwencji profilaktycznej

 

ZADANIA

SPOSÓB REALIZACJI

MONITPORING/EWALUACJA

ODPOWIEDZIALNI

Dla klas I-III:

1. Kształtowanie umiejętności prawidłowej komunikacji i współżycia w grupie

 

 

 

 

 

 

1.Prowadzenie zajęć rewalidacyjnych:

 

Wpisy w dziennikach rewalidacyjnych

Wpisy w dzienniku lekcyjnym

 

WYCHOWAWCA, NAUCZYCIELE PROWADZĄCY ZAJECIA REWALIDACYJNE, PEDAGOG, PSYCHOLOG

2. Realizowanie programu autorskiego „Gry i zabawy przeciwko agresji”

3. Organizowanie wycieczek i zabaw szkolnych

4. Wykonywanie prac porządkowych na terenie klasy i szkoły

Dla klas IV-VI:

1. Doskonalenie umiejętności prawidłowej komunikacji i współdziałania w grupie.

1.Realizowanie programów terapeutycznych na zajęciach rewalidacyjnych

 

Wpisy w dziennikach rewalidacyjnych

Wpis w dzienniku klasowym

WYCHOWAWCA, NAUCZYCIELE PROWADZĄCY ZAJECIA REWALIDACYJNE, PEDAGOG, PSYCHOLOG

2. Realizowanie programu „Gry i zabawy przeciwko agresji”

3. Organizowanie wycieczek, biwaków, zabaw szkolnych

2. Stworzenie uczniom możliwości wyrażania własnych opinii, emocji, życzeń i oczekiwań

 

1. „Skrzynka życzeń i oczekiwań

2. Gazetka szkolna

3. Apele szkolne

Dla klas gimnazjum:

1. Ćwiczenie sprawnej komunikacji z otoczeniem oraz współpracy w grupie

1. Realizowanie programów terapeutycznych na godzinach wychowawczych

Wpisy w dziennikach , działalność Samorządu Uczniowskiego

WYCHOWAWCA, NAUCZYCIELE PROWADZĄCY ZAJECIA REWALIDACYJNE, PEDAGOG, PSYCHOLOG

2. Organizowanie wycieczek, biwaków

2. Stworzenie uczniom możliwości wyrażania własnych opinii, emocji, życzeń i oczekiwań

1. „Skrzynka życzeń i oczekiwań

2. Gazetka szkolna

3. Apele szkolne

Dla wszystkich etapów edukacyjnych:

1. Wzmocnienie współpracy ze środowiskiem rodzinnym

1. Spotkania i rozmowy z rodzicami

a) Wskazywanie sposobów postępowania w sytuacjach trudnych wychowawczo

b) Wskazywanie instytucji udzielających pomocy w tych sytuacjach

Wpisy w dziennikach lekcyjnych , sprawozdania semestralne , dokumentacja zespołu wychowawczego

WYCHOWAWCA, NAUCZYCIELE PROWADZĄCY ZAJECIA REWALIDACYJNE, PEDAGOG, PSYCHOLOG

2. Wizyty w domach rodzinnych

2. Organizowanie pomocy uczniom przejawiającym agresję

1. Rozmowa interwencyjna z uczniem

2. Kontakt z rodzicami

3. Zawarcie kontraktu z uczniem

 

 

 

4. Cel nadrzędny: Uświadamianie konieczności dbania o bezpieczeństwo oraz kształtowanie umiejętności unikania zagrożeń

Cele operacyjne:

Dla klas I-III:

Respektowanie zasad bezpiecznego zachowania się w szkole, w domu, w miejscach publicznych, podczas zabaw.

Rozpoznawanie i przestrzeganie znaków drogowych, prawidłowego zachowania się na chodnikach, przejściach i drogach.

Dla klas IV-VI:

Nabywanie umiejętności dostrzegania zagrożeń zdrowia i życia oraz właściwego reagowania w przypadkach ich wystąpienia.

Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Dla klas I-III Gimnazjum:

Doskonalenie umiejętności dostrzegania zagrożeń zdrowia i życia oraz właściwego reagowania w przypadku ich wystąpienia.

Wyposażenie ucznia w umiejętności zapewniające mu udział w ruchu drogowym i dokonywania właściwej oceny sytuacji na drodze.

 

Załączniki:

 1. Projekty edukacyjne „Bezpieczna Szkoła”

 2. Podstawa programowa kształcenia ogólnego

 3. Program promocji zdrowia

   

   

   

ZADANIA

SPOSÓB REALIZACJI

MONITORING/EWALUACJA

ODPOWIEDZIALNI

Dla klas I-III:

1. Wdrażanie do poznawania i przestrzegania zasad bezpieczeństwa obowiązujących na terenie szkoły i poza nią.

Na zajęciach kształcenia zintegrowanego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wpisy do dziennika klas I-III

 

 

 

 

 

 

WYCHOWAWCA, PEDAGOG, PSYCHOLOG

2. Przedstawienie typowych sytuacji i czynników zagrażających zdrowiu i życiu.

3. Wypracowanie schematów zachowań w chwili zagrożenia

4. Przekazywanie uczniom wiedzy o ruchu drogowym i ćwiczenie umiejętności bezpiecznego poruszania się po drogach

Dla klas IV-VI:

1. Ćwiczenie w rozpoznawaniu sytuacji i czynników zagrażających zdrowiu i życiu oraz utrwalanie schematów zachowań w chwili zagrożenia.

Wychowanie komunikacyjne realizowane na zajęciach edukacyjnych

 

Wpisy do dziennika

WYCHOWAWCA, NAUCZYCIEL WYCHOWANIA TECHNICZNEGO

2. Przekazywanie wiedzy o substancjach niebezpiecznych (trujących, łatwopalnych, wybuchowych) i zasad postępowania z kontaktach z nimi.

3. Zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa przy korzystaniu z urządzeń technicznych.

4. Kształtowanie zachowań gwarantujących uczniom bezpieczne poruszanie się po drogach

Turniej sprawnościowy

Scenariusz imprezy, egzamin na kartę rowerową

NAUCZYCIELE ODPOWIEDZIALNI ZA WYCHOWANIE KOMUNIKACYJNE

 

Dla klas I-III Gimnazjum:

1. Utrwalenie umiejętności rozpoznawania sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu

Wychowanie komunikacyjne realizowane na zajęciach edukacyjnych

 

Wpisy do dziennika

WYCHOWAWCA, NAUCZYCIEL WYCHOWANIA TECHNICZNEGO

2. Uświadamianie związku pomiędzy niewłaściwym zachowaniem a powstawaniem sytuacji niebezpiecznych

Godziny do dyspozycji wychowawcy, pogadanki pedagoga, psychologa

3. Doskonalenie umiejętności oceniania sytuacji na drodze

i podejmowania właściwych decyzji.

 

 

Strona Główna