Edukacja włączająca w Europie

Polska

W Polsce kształcenie specjalne stanowi integralną część systemu oświaty. Ustawa o systemie oświaty zakłada "dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów", a także możliwość korzystania z opieki psychologicznej i specjalnych form pomocy dydaktycznej jak również możliwości pobierania nauki we wszystkich typach szkół przez dzieci
i młodzież niepełnosprawną. Uczniowie z niepełnosprawnościami mogą realizować swoją edukację w : - publicznych specjalnych: przedszkolach, szkołach podstawowych, szkołach przysposabiających do pracy zawodowej, szkołach zawodowych, szkołach średnich, szkołach policealnych i ośrodkach szkolno-wychowawczych,
- klasach w szkołach i placówkach ogólnodostępnych: integracyjne, specjalne,terapeutyczne, - kształcenie indywidualne

polska

Hiszpania

Na terenie Hiszpanii istnieje Ministerstwo Edukacji i 17 regionalnych departamentów edukacji. Departamenty podporządkowane są rządom wspólnot autonomicznych
i kształtują oblicze edukacyjne poszczególnych autonomii mających bardzo szerokie kompetencje. W Hiszpanii funkcjonują szkoły publiczne i niepubliczne: społeczne
i prywatne. Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną
i fizyczną  uczą się na ogół w szkołach ogólnodostępnych
w ramach kształcenia włączającego. Nadal istnieją natomiast szkoły specjalne dla uczniów, których potrzeby edukacyjne nie są możliwe do zaspokojenia w szkołach ogólnodostępnych. Obowiązek szkolny obowiązuje od 6 do 16 roku życia. Bardzo istotna jest współpraca i integracja między szkołami specjalnymi i szkołami masowymi.

Celem jest, aby specjalne placówki edukacyjne stopniowo stawały się otwartymi centrami zasobów edukacyjnych dla profesjonalistów pracujących w lokalnych placówkach głównego nurtu.

hiszpania

 

Chorwacja

W Chorwacji szkolnictwo podstawowe i średnie jest bezpłatne dla uczniów uczęszczających na regularne formy kształcenia do szkół państwowych. Uczniowie niepełnosprawni są włączani w edukację do szkół masowych. Ministerstwo Nauki i Edukacji zapewnia dzieciom z niepełnosprawnościami warunki niezbędnych dostosowań obiektów szkolnych, zabezpiecza fundusze na narzędzia pedagogiczne
i edukacyjne, fundusze na koszty transportu i koszty odżywiania oraz zapewnia narzędzia edukacyjne.
Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną są wspierani przez nauczycieli wspomagających, których zadaniem jest pomoc w opanowaniu przez uczniów treści edukacyjnych oraz wsparcie
w pokonywaniu przeszkód społeczno-psychologicznych.

 

chorwacja

Myślenie krytyczne

Nudging

Kahoot

Myślenie krytyczne to umiejętność jasnego
i racjonalnego myślenia, rozumienia logicznego związku między pomysłami. Krytyczne myślenie można określić jako zdolność do refleksyjnego i niezależnego myślenia. Wymaga ono użycia umiejętności rozumowania. „Chodzi o bycie aktywnym uczniem, a nie biernym odbiorcą informacji.” Osoby myślące krytycznie kwestionują pomysły i założenia, a nie akceptują je na pierwszy rzut oka. Zawsze będą starały się ustalić, czy pomysły, argumenty i ustalenia reprezentują cały obraz
i są otwarte na stwierdzenie, że tak nie jest. Krytyczni myśliciele będą identyfikować, analizować i rozwiązywać problemy systematycznie, a nie intuicyjnie.
 

 

Nudging jest „… małą cechą środowiska, która przyciąga naszą uwagę i wpływa na nasze zachowanie”. Nudge to koncepcja, która proponuje pozytywne wzmocnienie
i pośrednie sugestie jako sposoby wpływania na zachowanie i podejmowanie decyzji. Nudging sprawia, że bardziej prawdopodobne jest, że dane dziecko dokona konkretnego wyboru lub zachowa się w określony sposób, zmieniając otoczenie, tak aby uruchamiane były automatyczne procesy poznawcze sprzyjające pożądanemu wynikowi. Zachowanie jednostki nie zawsze jest zgodne z jej intencjami.

 

Kahoot jest to bezpłatna platforma do tworzenia i przeprowadzania interaktywnych quizów.
Daje możliwość zaplanowania ciekawej lekcji dzięki wykorzystaniu wielu urządzeń mobilnych uczniów (BYOD). Układając pytania można skorzystać z opcji wstawiania zdjęć lub fragmentów filmów z YT. Po wpisaniu numeru/pinu gry oraz swojego dowolnego loginu pojawiają się na tabletach gry, quizy, sondaże, które nauczyciel przygotował dla uczniów.
https://kahoot.com/

 

 

 

apki

 ZDICIE 3

zdjcie 2

zdjcie 4zdjcie 1