Edukacja włączająca w Europie

Włochy

Włoski system edukacji zorganizowany jest z zgodnie z zasadami pomocniczości i autonomii szkół. Edukacja włączająca jest sektorem, w którym krajowe ustawodawstwo i polityka koncentrują się głównie na swoich wysiłkach. Włochy jak dotąd, są jedynym        krajem europejskim, który osiągnął 99,6% włączenia niepełnosprawnych uczniów do głównego nurtu edukacji. We włoskim systemie nie ma specjalnych szkół ani klas. Około 0,4% uczniów niepełnosprawnych uczęszcza do ośrodków rehabilitacji finansowanych przez lokalne służby zdrowia. Klasy z uczniami niepełnosprawnymi liczą do 20 osób, pod warunkiem, że proces integracji jest wspierany przez projekt, który określa strategie i metody przyjęte przez nauczycieli klasowych wraz z nauczycielami wspierającymi i personelem szkolnym. Wszyscy uczniowie niepełnosprawni mają prawo uczęszczać na zajęcia ogólnodostępne z odpowiednim wsparciem dydaktycznym. Mogą mieć asystentów, mają prawo do indywidualnych planów edukacyjnych, projektów społecznych i programu rehabilitacji dostosowanego do indywidualnych potrzeb.

 

wochy 

Portugalia

W Portugalii nie ma szkolnictwa specjalnego. Edukacja specjalna traktowana jest jako szczególny rodzaj edukacji, który ułatwia rehabilitację społeczno- edukacyjną i integrację osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi spowodowanych niepełnosprawnością fizyczną lub intelektualną. Szkoły powszechne to „szkoły dla wszystkich”, uznające wyraźnie rolę rodziców w poradnictwie edukacyjnym dla ich dzieci. Szkoły mają zapewnione odpowiednie zestawy środków, zgodnie z zasadą, że edukacja uczniów z SPE musi być prowadzona w możliwie najmniej restrykcyjnym środowisku. Szkoły głównego nurtu są obecnie wspierane przez krajową sieć Centrów Zasobów Technologii Informacyjnych             i Komunikacyjnych dla Edukacji Specjalnej, które oceniają potrzeby uczniów w zakresie technologii wspomagających, a także przez sieć 93 Centrów Zasobów Integracyjnych (RCI). RCI, które w przeszłości były szkołami specjalnymi, zapewniają specjalistyczne wsparcie poprzez partnerstwa ze szkołami ogólnodostępnymi. Przekształcanie szkół specjalnych w RCI stało się niezbędnym narzędziem wdrażania art.24 Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych. Trwa nowa ustawa o integracji. 

 

portugalia 

Niemcy

W Niemczech - kraju związkowym każdy land ponosi odpowiedzialność za swoją politykę edukacyjną                  i kulturalną, jednak cały system szkolny znajduje się pod nadzorem państwa. Od 2011r. w Niemczech istnieje system   edukacji włączającej dzieci i młodzież niepełnosprawną w szkołach masowych. Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi odbywa się w szkole ogólnodostępnej lub w szkole specjalnej (Förderschule). Opracowane są zalecenia dla poszczególnych rodzajów edukacji specjalnej, które koncentrują się na prognozach usamodzielnienia, rozwoju emocjonalnym i społecznym, komunikacji, rozwoju mentalnym, fizycznym i motorycznym oraz instrukcjach postępowania z uczniami chorymi. Odpowiedzialność za wczesną edukację spoczywa w Niemczech głównie na Ministerstwie Spraw Społecznych, które rekomenduje aby dzieci niepełnosprawne niezależnie od rodzaju niepełnosprawności uczęszczały do przedszkoli oraz szkół wraz z pełnosprawnymi rówieśnikami.

 

niemcy 

Kompas etyczny nauczyciela

Kompetencje nauczyciela XXI wieku

Gry w edukacji specjalnej

 

 

 

 

dnh

- umiejętność pracy w zespole

- zdolność słuchania

- myślenie krytyczne

- charyzma/ bycie inspiracją/liderem

- wiedza/ posiadanie i umiejętność nauczenia innych jak ją    

zdobywać

- kreatywność/poszukiwanie/otwarty umysł

- inwestowanie w samorozwój/samodoskonalenie

- umiejętność prowadzenia różnych zespołów klasowych

- mobilność/ gotowość do kształcenia za granicą

- korzystanie z nowoczesnych technologii TIK

- umiejętność tworzenia sieci partnerów do współpracy

- umiejętność opracowywania realnych programów  

edukacyjnych/ terapeutycznych

- stosowanie różnych strategii pracy

- ………………………………………………………………………………………..

Model opracowany na szkoleniu w grupie międzynarodowej

 gry eduk 1

gry eduk 2

 

 

 apki

 

Prezentacja multimedialna przedstawiona na Radzie Pedagogicznej:

https://drive.google.com/open?id=12FRolCnQP3QaHxnAWXRRw0wX2FzVdw40