„Europejskie doskonalenie kadry kluczem do nowoczesnej edukacji”

 

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Nowej Soli jest jedyną placówką na terenie Powiatu Nowosolskiego, dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie oraz z autyzmem. W placówce działają oddziały na wszystkich etapach edukacyjnych. SOSW to miejsce przyjazne dla dziecka i ucznia, w którym kształcenie, terapia, bezpieczeństwo i promowanie zdrowego stylu życia stawiane są na czele naszych zadań. Nasze priorytety to: szkoła nowoczesna - bezpieczna - otwarta czyli placówka oferująca wysoki poziom wszechstronnej edukacji, wychowania, opieki i różnorodnej terapii dla każdego dziecka, bezpieczna dla uczniów i środowiska, otwarta na wszystkie inicjatywy, służąca dobru ucznia, rodzinie i środowiska. Nasz Ośrodek w perspektywie rozwoju chciałby realizować edukację otwartą, innowacyjną, specjalistyczną i włączającą. Chcemy stale doskonalić kadrę by zbliżać się do europejskiego poziomu nowoczesnej edukacji, być otwartymi i przygotowanymi na zmiany jakie zachodzą w oświacie. Projekt „Europejskie doskonalenie kadry kluczem do nowoczesnej edukacji” częściowo jest kontynuacją poprzedniego. Wyjazd do Hiszpanii umożliwi placówce przygotowanie się do rozważanych zmian w systemie edukacji; wymiana dobrych praktyk, korzystanie z wieloletnich doświadczeń zagranicznej placówki w zakresie edukacji włączającej umożliwi bardziej sprawne, efektywne adoptowanie nowych rozwiązań edukacyjnych w SOSW. Biorąc pod uwagę zakładane zmiany w systemie taka wymiana jest doskonałą możliwością do poznania sprawdzonych rozwiązań, wymiany doświadczeń, uniknięcia potencjalnych błędów przy adaptacji systemu na gruncie polskiego systemu edukacji. Projekt daje także możliwość dalszego rozwoju umiejętności zawodowych, społecznych i językowych uczestników na poziomie europejskim. Jest też szansą na dalsze podnoszenie jakości pracy szkoły jako placówki oświatowej w obszarach dla niej istotnych, wzmacnianie jej pozytywnego wizerunku w społeczeństwie, budowanie europejskiego wymiaru a w szerszym kontekście na poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych. 9 uczestników projektu to nauczyciele stale angażujący się w rozwój placówki, poszukujący nowych dróg do poszerzenia swojej wiedzy, rozwijający kompetencje zawodowe uczestnicząc w różnego rodzaju formach doskonalenia. Zagraniczne szkolenia, spotkania z nauczycielami, dyrektorami i innymi specjalistami europejskich placówek pozwolą im na bezpośrednią wymianę doświadczeń oraz rozwój umiejętności językowych. Ważnym aspektem jest też potrzeba wprowadzenia kolejnych innowacji do oferty placówki i realizacji programów autorskich (zajęcia z zielarstwa), co ułatwi szkolenie na Cyprze. Wzmacnianie wymiaru europejskiego placówki poprzez poznawanie europejskich systemów edukacji, dobrych praktyk edukacji prośrodowiskowej oraz edukacji osób niepełnosprawnych, stosowanie innowacyjnych metod nauczania, terapii i wychowania na miarę nowoczesnej Europy to równie istotne cele. SOSW to placówka otwarta, tolerancyjna, gotowa na zmiany i nowe wyzwania. Zdobyte dzięki projektowi w programie Erasmus+ wiedza i umiejętności będą miały zastosowanie na różnych płaszczyznach: na zajęciach z uczniami, podczas rady szkoleniowej, na zebraniach zespołów dydaktycznych, podczas spotkań dla nauczycieli szkół masowych, na warsztatach dla uczniów, rodziców, przy wykonywaniu pomocy multisensorycznych oraz podczas konferencji planowanej przez placówkę. W ramach projektu przeprowadzone będą promocyjne imprezy społeczno - kulturowo - językowe o zasięgu wojewódzkim oraz różnorodne działania tematyczne dla uczniów. Dla dobrej promocji projektu i wysokiego poziomu działań placówka będzie współpracować w tym zakresie m.in. z Europe Direct z Zielonej Góry, Miejską Biblioteką Publiczną, Nowosolskim Domem Kultury i Uniwersytetem Zielonogórskim. Rezultaty projektu i informacje o nim rozpowszechniane będą na poziomie lokalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym. Poprzez liczne działania promujące program zakładamy zainteresowanie innych potencjalnych wnioskodawców z województwa lubuskiego i aktywizację środowiska z naszego regionu w zakresie aplikowania o środki z programu Erasmus+. Zamierzamy wydać kalendarz, przygotować informatory dla nauczycieli i rodziców, które rozpowszechnimy w województwie. Planujemy promować projekt w prasie, na stronie internetowej, w mediach społecznościowych, w korespondencji z niemiecką placówką partnerską. Zakładamy, że udział w projekcie przyniesie placówce wiele długofalowych korzyści m.in. profesjonalizację kadry, podniesienie kompetencji zawodowych, językowych, interpersonalnych uczestników projektu oraz całej kadry, wzbogacenie warsztatu, poszerzenie oferty edukacyjnej, wdrożenie poznanych dobrych praktyk oraz innowacji. Pragniemy także nawiązać kolejne kontakty zagraniczne do współpracy międzynarodowej w celu wymiany doświadczeń, dzielenia się wiedzą, tworzenia wspólnych programów pracy edukacyjno - terapeutycznej. Wzmocniony zostanie także wizerunek SOSW jako placówki nowoczesnej o europejskim standardzie.