Rozwój kompetencji kluczowych nauczycieli, terapeutów, wychowawców dla lepszego rozpoznawania i realizowania potrzeb uczniów z niepełnosprawnością i autyzmem”

 

Developing competences of key teachers, therapists, educators for a better identification and realization of the needs of students with intellectual disabilities and autism”

 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (SOSW) w Nowej Soli jest jedyną placówką na terenie Powiatu Nowosolskiego, do której uczęszczają dzieci i uczniowie niepełnosprawni intelektualnie oraz z autyzmem. W placówce funkcjonują oddziały na wszystkich etapach edukacyjnych; od przedszkola do Szkoły Przysposabiającej do Pracy i Szkoły Branżowej. SOSW to miejsce przyjazne dla dziecka i ucznia, w którym kształcenie, terapia, bezpieczeństwo i promowanie zdrowego stylu życia stawiane są na czele naszych zadań. Nasze priorytety to: szkoła nowoczesna- bezpieczna- otwarta czyli placówka oferująca wysoki poziom wszechstronnej edukacji, wychowania, opieki i różnorodnej terapii dla każdego dziecka, bezpieczna dla uczniów i środowiska, otwarta na wszystkie inicjatywy, służąca dobru ucznia, rodzinie i środowiska. Projekt „Rozwój kompetencji kluczowych nauczycieli, terapeutów i wychowawców dla lepszego rozpoznawania i realizowania potrzeb uczniów niepełnosprawnych intelektualnie i z autyzmem” jest szansą nie tylko na podniesienie kwalifikacji nauczycieli i doskonalenie posiadanych umiejętności, ale również na podniesienie jakości pracy szkoły jako placówki oświatowej oraz nadanie jej europejskiego wymiaru a w szerszym wymiarze poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych i z autyzmem. Osoby, które zamierzają uczestniczyć w projekcie stale angażują się w rozwój placówki, poszukują nowych dróg do poszerzenia swojej wiedzy merytorycznej i praktycznej. Jest to grupa ludzi, którzy od lat intensywnie poszerzają swoje kompetencje zawodowe uczestnicząc w różnego rodzaju formach doskonalenia, tym samym reagując na zachodzące w oświacie zmiany. Podążając tą drogą rozwoju uczestnicy projektu pragną poznać europejskie ścieżki edukacyjne, terapeutyczne i wychowawcze. Pozwoli im to na skonfrontowanie swojej wiedzy i umiejętności, wzbogacenie ich oraz przeniesienie nowo zdobytych kompetencji na grunt własnej placówki. Głównymi celami projektu są: podniesienie kwalifikacji i kompetencji kadry w obszarach istotnych dla lepszego funkcjonowania placówki, podwyższenie poziomu jakości nauczania i uczenia się oraz terapii. Udział w projekcie pozwoli na: poszerzenie i wzbogacenie kompetencji diagnostycznych i terapeutycznych, wzbogacenie wiedzy na temat autyzmu, opracowywania narzędzi edukacyjnych oraz technik zarządzania klasą, poszerzenie wiedzy i umiejętności budowania strategii komunikacyjnych u ucznia z autyzmem, pogłębienie znajomości technik doradztwa rodzinnego. Dzięki projektowi nastąpi rozwój kompetencji społecznych i kulturowych, zwiększenie kompetencji i umiejętności językowych. Celem projektu jest też porównanie systemów edukacyjnych szkół z krajów europejskich. Spotkania z kadrą kierowniczą, nauczycielami oraz innymi specjalistami pozwolą na bezpośrednią wymianę doświadczeń oraz rozwój umiejętności językowych. Kolejnym aspektem jest też potrzeba wprowadzenia innowacji do oferty edukacyjnej placówki i realizacji programów autorskich (zajęcia z jogi, relaksacyjne, radzenia sobie ze stresem) oraz nadanie placówce wymiaru europejskiego poprzez stosowanie innowacyjnych metod nauczania, terapii i wychowania oraz komunikacji międzynarodowej na miarę nowoczesnej Europy. SOSW to placówka otwarta, tolerancyjna, gotowa na zmiany i nowe wyzwania. Zdobyte dzięki projektowi w programie Erasmus+ wiedza i umiejętności będą miały zastosowanie na różnych płaszczyznach; na zajęciach z uczniami, podczas rad szkoleniowych rady pedagogicznej, na posiedzeniach zespołów dydaktyczno-wychowawczych, podczas warsztatów dla nauczycieli, uczniów, rodziców a także podczas trzeciej edycji konferencji metodycznej organizowanej przez placówkę. Rezultaty projektu i informacje o nim rozpowszechniane będą na poziomie lokalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym. Zamierzamy przygotować filmy poglądowe i instruktażowe, wydać książkę kucharską, kalendarz, które rozpowszechnimy na poziomie lokalnym, broszury dla rodziców. Planujemy, że udział w projekcie przyniesie placówce wiele długofalowych korzyści m.in. profesjonalizację kadry, podniesienie kompetencji zawodowych, językowych, interpersonalnych uczestników projektu oraz innych członków kadry nauczycielskiej, wzbogacenie warsztatu pracy o nowe metody nauczania i terapii, poszerzenie i poprawę oferty edukacyjnej, wdrożenie poznanych dobrych praktyk oraz innowacji. Pragniemy także nawiązać kolejne kontakty z zagranicznymi partnerami do współpracy międzynarodowej w celu wymiany doświadczeń, dzielenia się wiedzą i umiejętnościami praktycznymi, tworzenia wspólnych programów pracy edukacyjno- terapeutycznej. Chcemy także pogłębić europejski wymiar placówki, podnieść jej prestiż w środowisku i promować na arenie międzynarodowej.