Promocja zdrowia w SOSW Nowa Sól, rok szkolny 2019/2020

 

Szkoła programem „Promocji Zdrowia” zajmuje się od 2003 roku.

W roku szkolnym 2019/2020 zespół ds. Promocji Zdrowia pracuje w składzie:

·         p. dyr mgr J.Kaczkiełło-Ostrowska 

·         p. mgr D. Barańska 

·         p. mgr M. Zając 

·         p. mgr A.Dundelska 

·         p. mgr B. Maćkowska

·         p. mgr K. Tietz

·         oraz pielęgniarka szkolna p. E. Mazur

Praca odbywała się w dwóch zespołach  :

- I zespół to uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjum i Szkoła Branżowa z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

- II zespół to uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym uczący się w Zespołach Edukacyjno-Terapeutycznych i Szkole Przysposabiającej Do Pracy.

Cel główny:

Wykształcenie wśród uczniów potrzeby dbania o własne zdrowie oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych do ochrony i doskonalenia zdrowia.Skupienie się na trzech obszarych – zdrowiu fizycznym, zdrowiu społecznym, psychicznym.

Cele szczegółowe:

·         spojrzenie na zdrowie człowieka z holistycznego punktu widzenia co ma związek z potrzebą integralnego rozwoju ucznia, 

·         rozbudzenie zainteresowania wlasnym zdrowiem i problematyką prozdrowotną;

·         dostrzeganie czynników zagrażających zdrowiu oraz sposoby ochrony zdrowia;

·         inspirowanie uczniów do podejmowania na terenie szkoły lub poza nią różnych działań promujących zdrowy styl życia;

·         dostrzeganie zagrożeń cywilizacyjnych;

·         wskazywanie wpływu zdrowego lub złego stylu życia na zdrowie

·         profilaktyka

·         wykorzystywanie przez szkołę wszystkich okoliczności sprzyjających edukacji zdrowotnej, np. programów i projektów, sytuacji edukacyjnych oraz wzorców osobowych;

·         uwzględnianie w organizacji i realizacji edukacji zdrowotnej zainteresowań i po­trzeb zdrowotnych uczniów;

·         dążenie do zharmonizowania wiedzy o zdrowiu, którą uczeń uzyskuje z różnych źródeł, czyli od rodziców, nauczycieli, rówieśników, ze środków masowego przekazu, reklamy itp.;

·         zachęcanie uczniów do zdrowego stylu życia poprzez ich aktywne uczestnictwo w planowaniu i realizowaniu edukacji zdrowotnej


Hasło na rok szkolny 2019/2020:

„Zdrowszy uczeń, zdrowszy człowiek, lepszy świat”

 

Ewaluacja programu:

Oceny efektów realizacji programu, obok bieżącego monitorowania, dokonuje się na końcowej radzie pedagogicznej. Podstawę dla formułowania oceny realizacji programu będą stanowiły:

·         Rozmowy z rodzicami;

·         Rozmowy z dziećmi;

·         Rozmowy z nauczycielami;

·         Rozmowy z rodzicami

Ewaluacja programu będzie dokonywana po każdym kolejnym roku realizacji.

Propozycje do współudziału w programie dla rodziców:

1.       Tablica informacyjna;

2.       Gazetka Zdrowasmus

3.       Strona internetowa zawierająca bieżące działania programu.

4.       Prelekcje dla rodziców i warsztaty dla rodziców.

5.       Udział w zajęciach otwartych.

6.       „Przepis na zdrowie” – akcja zbierania przepisów na zdrowe i smaczne potrawy oraz publikacja zgromadzonych materiałów na stronie internetowej ośrodka;

 

W roku szkolnym 2019/2020 działania programu Promocji Zdrowia związane są z działaniami zawartymi w:

·         Szkolnym Programem Profilaktyczno-Wychowawczym,

·         programie autorskim w SPDP „Ziołowo mi”,

·         realizacją „Edukacji na zewnątrz” w ramach programu Erasmus+,

·         realizacja Projektu „Edukacyjnego Każdy z nas jest inny, równy, wyjatkowy”.

·         realizacją działań Klubu Ekologicznego.