Kategorie
Bez kategorii

Komunikat dyrektora SOSW

Szanowani Państwo

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Nowej Soli informuje, że od dnia 25 maja 2020 roku w placówce zostają wznowione następujące formy działalności:

  1. zajęcia dydaktyczne w klasach I-III oraz w zespołach edukacyjno- terapeutycznych w Szkole Podstawowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowej Soli ,
  2. zajęcia opiekuńcze prowadzone dla uczniów realizujących zajęcia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowej Soli ,
  3. zajęcia rewalidacyjne oraz zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  4. konsultacje indywidualne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkimklasy VIII Szkoły Podstawowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im.Janusza Korczaka w Nowej Soli , mających przystąpić do egzaminu ósmoklasisty,
  5. zajęcia rewalidacyjno –wychowawcze w tym indywidualne zajęcia rewalidacyjno –wychowawcze

W celu zachowania najwyższych standardów w zakresie bezpieczeństwa uczniów, rodziców, opiekunów oraz pracowników placówki z dniem 25 maja 2020 r. wprowadza się w życie:

„Procedurę bezpieczeństwa w związku z organizacją zajęć w czasie pandemii COVID-19 od 25 maja 2020r w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Nowej Soli„

Równocześnie informuję, że podstawowym warunkiem przyjęcia ucznia na zajęcia prowadzone w placówce jest:

  1. stan zdrowia ucznia nie wykazujący objawów żadnej choroby,
  2. uczeń nie powinien mieć świadomego kontaktu z osobą chorą na koronawirusa,z osobą będącą w izolacji lub z osobą przebywającą na kwarantannie,
  3. wypełnienie i złożenie przez rodzica dziecka Deklaracji uczęszczania dziecka do placówki,
  4. sprawdzenie stanu zdrowia ucznia poprzez zmierzenie temperatury ciała w wyznaczonympomieszczeniu ogólnodostępnym. Brak zgody rodzica na pomiar temperatury dziecka skutkuje nieprzyjęciem dziecka do placówki.

W związku z powyższym informuję, że w czasie pierwszego przyjazdu dziecka do placówki każdy uczeń powinien posiadać wypełnioną i podpisaną przez rodzica Deklarację uczęszczania dziecka na wybrany rodzaj zajęć.

O ustalonych terminach odbywania zajęć rewalidacyjnych oraz zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej informuje rodzica, opiekuna prawnego lub ucznia wychowawca klasy.

Udział ucznia w konsultacjach możliwy jest wyłącznie po uprzednim zgłoszeniu, przez ucznia lub jego rodzica, do wychowawcy klasy chęci udziału w tej formie wsparcia ucznia i ustaleniu terminu jego realizacji i spełnieniu warunków przyjęcie do placówki określonych powyżej.

Z wyrazami szacunku Jolanta Kaczkiełło-Ostrowska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *