Kategorie
Bez kategorii

Komunikat dyrektora SOSW

Szanowani Państwo

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Nowej Soli informuje, że od dnia 25 maja 2020 roku w placówce zostają wznowione następujące formy działalności:

  1. zajęcia dydaktyczne w klasach I-III oraz w zespołach edukacyjno- terapeutycznych w Szkole Podstawowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowej Soli ,
  2. zajęcia opiekuńcze prowadzone dla uczniów realizujących zajęcia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowej Soli ,
  3. zajęcia rewalidacyjne oraz zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  4. konsultacje indywidualne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkimklasy VIII Szkoły Podstawowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im.Janusza Korczaka w Nowej Soli , mających przystąpić do egzaminu ósmoklasisty,
  5. zajęcia rewalidacyjno –wychowawcze w tym indywidualne zajęcia rewalidacyjno –wychowawcze

W celu zachowania najwyższych standardów w zakresie bezpieczeństwa uczniów, rodziców, opiekunów oraz pracowników placówki z dniem 25 maja 2020 r. wprowadza się w życie:

„Procedurę bezpieczeństwa w związku z organizacją zajęć w czasie pandemii COVID-19 od 25 maja 2020r w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Nowej Soli„

Równocześnie informuję, że podstawowym warunkiem przyjęcia ucznia na zajęcia prowadzone w placówce jest:

  1. stan zdrowia ucznia nie wykazujący objawów żadnej choroby,
  2. uczeń nie powinien mieć świadomego kontaktu z osobą chorą na koronawirusa,z osobą będącą w izolacji lub z osobą przebywającą na kwarantannie,
  3. wypełnienie i złożenie przez rodzica dziecka Deklaracji uczęszczania dziecka do placówki,
  4. sprawdzenie stanu zdrowia ucznia poprzez zmierzenie temperatury ciała w wyznaczonympomieszczeniu ogólnodostępnym. Brak zgody rodzica na pomiar temperatury dziecka skutkuje nieprzyjęciem dziecka do placówki.

W związku z powyższym informuję, że w czasie pierwszego przyjazdu dziecka do placówki każdy uczeń powinien posiadać wypełnioną i podpisaną przez rodzica Deklarację uczęszczania dziecka na wybrany rodzaj zajęć.

O ustalonych terminach odbywania zajęć rewalidacyjnych oraz zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej informuje rodzica, opiekuna prawnego lub ucznia wychowawca klasy.

Udział ucznia w konsultacjach możliwy jest wyłącznie po uprzednim zgłoszeniu, przez ucznia lub jego rodzica, do wychowawcy klasy chęci udziału w tej formie wsparcia ucznia i ustaleniu terminu jego realizacji i spełnieniu warunków przyjęcie do placówki określonych powyżej.

Z wyrazami szacunku Jolanta Kaczkiełło-Ostrowska

Kategorie
Bez kategorii

Komunikat dyrektora SOSW

Zawieszenie zajęć w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Nowej Soli, w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego COVID -19 wymusiło zmianę techniki realizacji procesu edukacyjnego również w naszej placówce z zajęć prowadzonych stacjonarnie w pomieszczeniach szkolnych na zajęcia prowadzone techniką „nauki na odległość”.

Nauczyciele nadal będą przekazywać materiały w dotychczasowej formie (poprzez maile i kontakt telefoniczny)  oraz prowadzić zajęcia on-line, w sposób jak dotychczas (aplikacji Messenger). Liczymy nadal na Państwa pomoc w realizacji nauki „na odległość” naszych uczniów, a Państwa dzieci.

Rejestracja w poszczególnych dniach i wskazanych godzinach lekcji on-line będzie potwierdzeniem aktywności ucznia na zajęciach. Wszelkie prace wykonywane przez ucznia  będą oceniane, a uczeń dostanie informację zwrotną o uzyskanej ocenie. Zmiana techniki uczenia się i nauczania nie zwalnia ucznia z obowiązku szkolnego/obowiązku nauki.

Przypominam również, że od początku ograniczenia funkcjonowania Ośrodka trwają dyżury specjalistów

Kontakt z psychologiem – Pani Kinga i Pani Dorota poprzez adres e- mail podany przez wychowawcę

Kontakt z pedagogiem Pani Agnieszka  – poprzez adres e-mail podany przez wychowawcę

Pani Katarzyna pełni dyżur w każdą środę i czwartek 900-1200 tel. 68 3882441

W Ośrodku zorganizowano również zdalną pomoc informatyka. W przypadku trudności z obsługą komputera lub potrzebą nabycia umiejętności obsługi programów lub aplikacji wykorzystywanych w procesie nauczania „na odległość” zachęcamy rodziców i uczniów do indywidualnych konsultacji. Kontakt do Pana Wiesława Sowuli w każdy poniedziałek i piątek 1000-1300 tel. 683882440

W każdej sprawie można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: poczta@soswnowasol.pl lub nr telefonu 68 388 24 40

Kontakt z Dyrektorem Ośrodka:
Jolanta Kaczkiełło –Ostrowska od poniedziałku do piątku w godzinach 800-1200

tel:  68 388 2440.

Z poważaniem
Jolanta Kaczkiełło-Ostrowska
Dyrektor SOSW w Nowej Soli

Nowa Sól 28.04.2020r

Kategorie
Bez kategorii

Zawieszenie zajęć dydaktycznych

Szanowni Państwo
W związku z istniejącym zagrożeniem dotyczącym rozprzestrzeniania się koronawirusa oraz w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów i wychowanków SOSW w Nowej Soli od 16 marca do 12 kwietnia 2020 r. odwołuję zajęcia edukacyjno- wychowawcze . Bardzo proszę aby uczniowie spędzali ten czas
w domach, to nie jest czas wolny lecz czas kwarantanny. O wszelkich zmianach będę Państwa informować na bieżąco.
Z poważaniem
Jolanta Ostrowska

dyrektor SOSW w Nowej Soli