pro­gram U Euro­pej­skiej w dzie­dzi­nie edu­ka­cji, szko­leń, mło­dzieży i sportu na lata 2014-2020. Jego cał­ko­wity budżet wynosi 14,7 mld euro. Era­smus+ opiera się na osią­gnię­ciach euro­pej­skich pro­gra­mów edu­ka­cyj­nych, które funk­cjo­no­wały przez 25lat, i jest wyni­kiem połą­czuro­pej­skich ini­cja­tyw reali­zo­wa­nych przez

O programie Erasmus+

Komi­sję Euro­pej­ską w latach 2007-2013.O

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Jego całkowity budżet wynosi 14,7 mld euro. Erasmus+ opiera się na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych, które funkcjonowały przez 25 lat, i jest wynikiem połączenia następujących europejskich inicjatyw realizowanych przez Komisję Europejską w latach 2007-2013: programu „Uczenie się przez całe życie”, programu „Młodzież w działaniu”, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, oraz programów współpracy z krajami uprzemysłowionymi w dziedzinie szkolnictwa wyższego.

Podstawowe dane liczbowe:

 • 4 mln osób skorzysta z programu;

 • 2 mln studentów skorzysta z programu;

 • 800 tys. wykładowców, nauczycieli, szkoleniowców, przedstawicieli kadry edukacyjnej i osób pracujących z młodzieżą będzie uczestniczyć w projektach mobilności pracowników;

 • 25 tys. partnerstw strategicznych połączy 125 tys. szkół, instytucji kształcenia i szkolenia zawodowego, instytucji szkolnictwa wyższego i kształcenia dorosłych, organizacji młodzieżowych i przedsiębiorstw;

 • 150 sojuszy na rzecz umiejętności sektorowych zostanie ustanowionych przez 2 tys. organizatorów kształcenia i szkolenia zawodowego oraz przedsiębiorców;

 • 150 sojuszy na rzecz wiedzy zostanie ustanowionych przez 1,5 tys. instytucji szkolnictwa wyższego i przedsiębiorstw.

 

Struktura

Struktura programu Erasmus+ obejmuje następujące elementy:

 • Akcja 1. Mobilność edukacyjna;

 • Akcja 2. Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk;

 • Akcja 3. Wsparcie w reformowaniu polityk;

 • program Jean Monnet;

 • Sport – dzięki programowi Erasmus+ po raz pierwszy w historii programów edukacyjnych Unii Europejskiej wspierane są inicjatywy związane ze sportem.

Źródło:http://erasmusplus.org.pl/

Erasmus dwa razy większy 

 

 

Do 30 mld euro ma wzrosnąć pula środków na program Erasmus w nowej perspektywie finansowej UE. Podwojenie budżetu programu umożliwi objęcie wsparciem w latach 2021–2027 nawet 12 mln osób – to trzy razy więcej niż w bieżącym okresie finansowania. Promowane będą perspektywiczne dziedziny nauk jak energia odnawialna, zmiana klimatu, inżynieria środowiska, sztuczna inteligencja.

Z możliwości programu Erasmus już korzystają miliony młodych Europejczyków, aby studiować, szkolić się i odbywać wolontariat za granicą. W ten sposób zdobywają nowe doświadczenia, poszerzają wiedzę o Europie i zwiększają swoje przyszłe szanse na rynku pracy. Dysponując dwukrotnie większymi środkami, program Erasmus będzie jeszcze bardziej skuteczny we wspieraniu kluczowych celów politycznych, takich jak utworzenie do roku 2025 europejskiego obszaru edukacji, wzmocnienie pozycji młodzieży oraz promowanie tożsamości europejskiej dzięki polityce w dziedzinie młodzieży, edukacji i kultury.

JyrkiKatainen, wiceprzewodniczący Komisji do spraw miejsc pracy, wzrostu, inwestycji i konkurencyjności, powiedział: - Musimy wzmocnić program Erasmus. Od ponad 30 lat jest on jednym z najważniejszych programów, gdyż pokazuje każdemu, o co chodzi w integracji. Erasmus jest prawdziwym wyrazem Europy bez granic. Za pośrednictwem programu Erasmus stwarzamy młodym ludziom więcej możliwości. Dlatego też proponujemy podwojenie finansowania tego programu. Każde euro zainwestowane w Erasmusa to inwestycja w naszą przyszłość – w przyszłość młodych ludzi, nauczycieli, stażystów i w przyszłość Europy. Jako były student w ramach tego programu mówię z własnego doświadczenia.

TiborNavracsics, komisarz do spraw edukacji, kultury, młodzieży i sportu, powiedział: - Jestem bardzo dumny z tego, że Komisja zaproponowała podwojenie budżetu na program Erasmus – jest to jak dotąd największe zwiększenie środków wśród wszystkich programów w naszej propozycji budżetu UE. Musimy się na coś odważyć. Program ten będzie wspierać nasze ambitne cele: wzmocnienie pozycji młodych ludzi, stworzenie europejskiego obszaru edukacji i wzmocnienie naszej europejskiej tożsamości. W związku z tym wzywam państwa członkowskie i Parlament Europejski do poparcia nas, tak abyśmy mogli zapewnić naszym obywatelom jak najlepszą przyszłość.

Komisja proponuje zwiększenie budżetu programu Erasmus w latach 2021–2027 do kwoty 30 mld euro, z czego 25,9 mld euro zostanie przeznaczonych na kształcenie i szkolenie, 3,1 mld euro – na młodych ludzi, 550 mln euro – na sport.

Cele wniosku Komisji:

Zwiększenie liczby beneficjentów: podwojenie budżetu programu umożliwi objęcie wsparciem w latach 2021–2027 nawet 12 milionów osób, czyli trzy razy więcej niż w bieżącym okresie finansowania. Do beneficjentów programu zalicza się uczniów, studentów, stażystów, nauczycieli, osoby prowadzące szkolenia, osoby pracujące z młodzieżą, trenerów sportowych, a także osoby uczące się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego oraz personel prowadzący kształcenie dorosłych, w tym również osoby, które uczestniczą w inicjatywie ErasmusPro.

 • Dotarcie do osób wywodzących się z różnych środowisk: nowe formaty i łatwiejszy dostęp dla mniejszych i lokalnych organizacji ułatwią osobom ze środowisk defaworyzowanych udział w nowym programie.

 • Zacieśnienie relacji z resztą świata: zwiększona zostanie również mobilność i współpraca z państwami trzecimi dzięki połączeniu mobilności fizycznej, mieszanej i wirtualnej.

 • Nacisk na promowanie perspektywicznych dziedzin nauki: w ramach wzmocnionego programu większa uwaga zostanie skierowana na takie dziedziny, jak: energia odnawialna, zmiana klimatu, inżynieria środowiska, sztuczna inteligencja i projektowanie.

 • Promowanie tożsamości europejskiej przez podróże: nowa inicjatywa DiscoverEU stworzy młodym ludziom możliwości poznawania dziedzictwa kulturowego i różnorodności Europy.

Dalsze działania

Aby środki UE mogły zacząć jak najszybciej przynosić praktyczne rezultaty, niezbędne jest szybkie osiągnięcie porozumienia w sprawie ogólnego długoterminowego budżetu UE i powiązanych wniosków sektorowych.

Opóźnienia mogłoby postawić pod znakiem zapytania realizację nowego programu Erasmus w pierwszym roku. Oznaczałoby to, że blisko milion osób nie mogłoby wyjechać za granicę, a setki tysięcy projektów finansowanych przez UE w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu nie mogłyby się rozpocząć w terminie.

Osiągnięcie w 2019 r. porozumienia w sprawie przyszłego budżetu długoterminowego umożliwi płynne przejście z obecnego długoterminowego budżetu (2014–2020) do nowego, a także zapewni przewidywalność i ciągłość finansowania z korzyścią dla wszystkich.

Kontekst

Wniosek dotyczący programu Erasmus jest częścią rozdziału „Inwestowanie w ludzi” wniosku dotyczącego długoterminowego budżetu UE, który Komisja przedstawiła 2 maja 2018 r.

Źródło:http://www.europedirect-zielonagora.lubuskie.uw.gov.pl