Promocja Zdrowia 2020-2021

Promocja zdrowia 2020/ 2021

•p. dyr mgr J.Kaczkiełło-Ostrowska 
•p. mgr D. Barańska 
•p. mgr M. Zając 
•p. mgr A.Dundelska 
•p. mgr A. Kucaj
•p. psycholog mgr K. Tietz
•oraz pielęgniarka szkolna p. E. Mazur

Obecnie w sieci Szkół dla Zdrowia w Europie (Schools for Heath In Europe – SHE) przyjmuje się eko-holistyczny model szkoły promującej zdrowie. W Polsce koncepcja szkoły promującej zdrowie stale się rozwija i ulega modyfikacjom. Przyjęto, że:

Szkoła

  • Jest środowiskiem, którego społeczność nie tylko uczy się i pracuje , ale także żyje – nawiązuje kontakty z innymi, przeżywa porażki i sukcesy, odpoczywa, bawi się itp. Szkoła jest więc miejscem, w którym społeczność ma nie tylko wywiązywać się z obowiązków, ale także powinna dobrze się czuć.
  • Jest elementem środowiska lokalnego: oba te środowiska wzajemnie na siebie oddziałują.
  • Jest miejscem, które przygotowuje młodych ludzi nie tylko do następnego etapu edukacji, ale również do życia, w tym do dokonywania „zdrowych” wyborów.

Promująca

  • Tworząca warunki (fizyczne i społeczne), sprzyjające ochronie i pomnażaniu zdrowia.
  • Umożliwiająca aktywne uczestnictwo społeczności szkolnej w działaniach na rzecz zdrowia.

Zdrowie

  • Ma cztery wymiary: fizyczny, psychiczny, społeczny i duchowy, które powinny być w harmonii.
  • Decyduje o jakości życia ludzi obok wykształcenia i warunków ekonomicznych.

CO TO JEST SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE?
Szkoła Promująca Zdrowie jest to miejsce, w którym członkowie społeczności szkolnej – pracownicy i uczniowie: podejmują starania, aby poprawić swoje samopoczucie i zdrowie, uczą się jak zdrowiej żyć
i jak tworzyć zdrowe środowisko, zachęcają ludzi,zwłaszcza rodziców do podjęcia podobnych starań.


JAKIE SĄ GŁÓWNE CECHY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE?
1. Edukacja zdrowotna jako ważny element programu nauczania szkoły.

2. systematycznie i planowo tworzy środowisko społeczne i fizyczne sprzyjające zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej,


NASZE CELE SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE?
Nadrzędnym celem  jest zdrowy styl życia społeczności szkolnej i lokalnej.
Aby to osiągnąć społeczność szkolna powinna starać się m.in.:
kształtować poczucie odpowiedzialności za zdrowie każdej osoby, w rodzinie
i w społeczności lokalnej,
zachęcać do zdrowego stylu życia oraz stworzyć uczniom i pracownikom realne i atrakcyjne możliwości dokonywania zdrowych wyborów,
umożliwiać uczniom rozwój ich potencjału fizycznego, psychicznego i społecznego oraz wzmacniać w nich poczucie własnej wartości,
zapewnić sprzyjające zdrowiu środowisko do pracy i nauki,
włączyć edukację zdrowotną uczniów do programu nauczania szkoły            
z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania,
wyposażać uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia oraz tworzenia zdrowego i bezpiecznego środowiska fizycznego,
włączyć do działań szkoły służbę zdrowia, zwłaszcza do edukacji zdrowotnej.