Promocja zdrowia 2019/2020

Promocja zdrowia w SOSW Nowa Sól rok szkolny 2019/2020

Szkoła programem „Promocji Zdrowia” zajmuje się od 2003 roku.

W roku szkolnym 2019/2020 zespół ds. Promocji Zdrowia pracuje w składzie:

 • p. dyr mgr J.Kaczkiełło-Ostrowska 
 • p. mgr D. Barańska 
 • p. mgr M. Zając 
 • p. mgr A.Dundelska 
 • p. mgr B. Maćkowska
 • p. mgr K. Tietz
 • oraz pielęgniarka szkolna p. E. Mazur

Praca odbywać się będzie w dwóch zespołach  :

– I zespół to uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjum i Szkoła Branżowa z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

– II zespół to uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym uczący się w Zespołach Edukacyjno-Terapeutycznych i Szkole Przysposabiającej Do Pracy.

Cel główny:

Wykształcenie wśród uczniów potrzeby dbania o własne zdrowie oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych do ochrony i doskonalenia zdrowia.

Skupienie się na trzech obszarych – zdrowiu fizycznym, zdrowiu społecznym, psychicznym.

Cele szczegółowe:

 • spojrzenie na zdrowie człowieka z holistycznego punktu widzenia co ma związek z potrzebą integralnego rozwoju ucznia, 
 • rozbudzenie zainteresowania wlasnym zdrowiem i problematyką prozdrowotną;
 • dostrzeganie czynników zagrażających zdrowiu oraz sposoby ochrony zdrowia;
 • inspirowanie uczniów do podejmowania na terenie szkoły lub poza nią różnych działań promujących zdrowy styl życia;
 • dostrzeganie zagrożeń cywilizacyjnych;
 • wskazywanie wpływu zdrowego lub złego stylu życia na zdrowie
 • profilaktyka
 • wykorzystywanie przez szkołę wszystkich okoliczności sprzyjających edukacji zdrowotnej, np. programów i projektów, sytuacji edukacyjnych oraz wzorców osobowych;
 • uwzględnianie w organizacji i realizacji edukacji zdrowotnej zainteresowań i po­trzeb zdrowotnych uczniów;
 • dążenie do zharmonizowania wiedzy o zdrowiu, którą uczeń uzyskuje z różnych źródeł, czyli od rodziców, nauczycieli, rówieśników, ze środków masowego przekazu, reklamy itp.;
 • zachęcanie uczniów do zdrowego stylu życia poprzez ich aktywne uczestnictwo w planowaniu i realizowaniu edukacji zdrowotnej,
 • obniżenie napięcia i reakcji na stres, podniesienie odporności dziecka.

Hasło na rok szkolny 2019/2020:

„Zdrowszy uczeń, zdrowszy człowiek, lepszy świat”

W roku szkolnym 2019/2020 działania programu Promocji Zdrowia związane są z działaniami zawartymi w:

 • Szkolnym Programem Profilaktyczno-Wychowawczym,
 • programie autorskim w SPDP „Ziołowo mi”,
 • realizacją „Edukacji na zewnątrz” w ramach programu Erasmus+,
 • realizacja Projektu „Edukacyjnego Każdy z nas jest inny, równy, wyjatkowy”.
 • realizacją działań Klubu Ekologicznego,
 • Programie Ćwiczeń Integrujących INPP dla grupy.

Propozycje do współudziału w programie dla rodziców:

 1. Tablica informacyjna;
 2. Gazetka Zdrowasmus
 3. Strona internetowa zawierająca bieżące działania programu.
 4. Prelekcje dla rodziców i warsztaty dla rodziców.
 5. Udział w zajęciach otwartych.
 6. „Przepis na zdrowie” – akcja zbierania przepisów na zdrowe i smaczne potrawy oraz publikacja zgromadzonych materiałów na stronie internetowej ośrodka;

Ewaluacja programu:

Oceny efektów realizacji programu, obok bieżącego monitorowania, dokonuje się na końcowej radzie pedagogicznej. Podstawę dla formułowania oceny realizacji programu będą stanowiły:

 • Rozmowy z rodzicami;
 • Rozmowy z dziećmi;
 • Rozmowy z nauczycielami;
 • Rozmowy z rodzicami

Ewaluacja programu będzie dokonywana po każdym kolejnym roku realizacji.