Erasmus19/20-School Education Gateway

ARTYKUŁ PANI ARLETY JASIŃSKIEJ I KATARZYNY KOJTYCH-DUBEC:

ERASMUSOWE WTORKI Z PLATFORMĄ SEG

7 STYCZEŃ 2020 ROK

1. NAUCZANIE PRZEZ WŁĄCZANIE – grupa hiszpańska poleca:

– nauczyciele biorący udział w projekcie w ramach programu Erasmus Plus zachęcają do poznania i realizowania dobrych praktyk w zakresie edukacji włączającej udostępnionych na Europejskiej Platformie Internetowej SEG (School Education Gateway)

* W tym tygodniu zachęcamy do przeczytania artykułu: „Nie rozmawiajmy o specjalnych potrzebach – mówmy o możliwościach włączania” .

* Określenie „potrzeb” ucznia z jednej strony wydaje się nie być wystarczające. Bardziej owocnym jest sformułowanie zagadnienia w kategoriach relacji pomiędzy unikalnymi możliwościami nauczyciela a unikalnymi możliwościami ucznia!
* Dlatego też należy przestać myśleć i mówić o „włączaniu” jako o koncepcji, stanie rzeczy lub kwestii umieszczenia wszystkich osób w jednej „klasie”. Zamiast tego, należy myśleć i mówić o elementach lub „możliwościach włączania”, które my profesjonaliści musimy wspólnie stworzyć, takich jak: umiejętność dostrzegania, rozumienia i wspierania każdego ucznia, aby mógł on stać się dobrze funkcjonującym człowiekiem w demokratycznym społeczeństwie.

https://www.schooleducationgateway.eu/pl/pub/viewpoints/experts/special-needs-inclusive.htm

***

14 STYCZEŃ 2020 ROK

2. NAUCZANIE PRZEZ WŁĄCZANIE – grupa hiszpańska poleca:

*W tym tygodniu zachęcamy do przeczytania artykułu: „Edukacja włączająca dla uczniów z niepełnosprawnościami”.
*Przewiduje się, że edukacja włączająca doprowadzi do rzeczywistych zmian zarówno w polityce oświatowej, jak w nauczaniu na poziomie międzynarodowym, europejskim i na poziomie krajowym.
*Niniejsza analiza zlecona przez Departament ds. Praw Obywatelskich i Spraw Konstytucyjnych na prośbę Komisji Petycji oferuje przegląd definicji oraz najistotniejszych informacji na temat edukacji włączającej oraz roli instytucji międzynarodowych i Unii Europejskiej w tym zakresie.
*Niniejsza analiza przygląda się również sytuacji edukacji włączającej w poszczególnych państwach członkowskich oraz głównym perspektywom na przyszłość.

https://www.schooleducationgateway.eu/pl/pub/resources/publications/inclusive-education-for-learne.htm

***

21 STYCZEŃ 2020 ROK

3. NAUCZANIE PRZEZ WŁĄCZANIE – grupa hiszpańska poleca:

*W tym tygodniu zachęcamy do przeczytania artykułu: „Czy gry są skutecznymi narzędziami w uczeniu się? Przegląd gier edukacyjnych”.

*Celem przedstawionego tutaj przeglądu jest krytyczna dyskusja poświęcona „nauce o grach”, prowadzona z szerokiej perspektywy edukacyjnej.

*Rzeczą oczywistą jest, że gry podnoszą motywację uczniów, są atrakcyjne i sprzyjają zmianom zachowań

https://www.schooleducationgateway.eu/pl/pub/resources/publications/are-games-effective-learning-t.htm

***

11 LUTY 2020 ROK

4. NAUCZANIE PRZEZ WŁĄCZANIE – grupa hiszpańska poleca:

*W tym tygodniu zachęcamy do przeczytania artykułu: „Wskaźniki strukturalne dla szkół na potrzeby tworzenia systemów włączających w szkołach i ich otoczeniu”.

*Przedstawione w tym artykule, w postaci stwierdzeń, wskaźniki strukturalne, na które odpowiedź brzmi „tak” lub „nie”, przeprowadzą dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców oraz innych partnerów przez proces autorefleksji na temat włączenia społecznego w swojej szkole.

*Integracja w szkołach jest postrzegana jako wspierające środowisko edukacyjne wysokiej jakości, obejmujące przyjazne i opiekuńcze szkoły i klasy. Składa się na nią zapobieganie dyskryminacji, całościowe podejście do potrzeb uczącego się (emocjonalne, fizyczne, poznawcze i społeczne) oraz uznanie talentów osób uczących się i ich opinii.

https://www.schooleducationgateway.eu/pl/pub/resources/publications/structural-indicators-for-scho.htm

***

18 LUTY 2020 ROK

5. NAUCZANIE PRZEZ WŁĄCZANIE – grupa hiszpańska poleca:

*W tym tygodniu zachęcamy do przeczytania artykułu: „We are Europe”.

* to innowacyjna, dostępna online gra edukacyjna na rzecz wychowania obywatelskiego dzieci, której celem jest podniesienie wiedzy na temat narodów Europy oraz poczucia przynależności do zintegrowanej Europy, w życiu której uczestniczą wszyscy.

*podczas gry gracze przez przypadek cofają się w czasie i muszą znaleźć drogę, dzięki której powrócą do teraźniejszości. W czasie tej podróży grupa zostanie zabrana do określonych czasów z historii Europy. W każdym z tych okresów grupa będzie podróżować przez kraje i terytoria europejskie, rozwiązując problemy, zagadki i quizy. By odnieść sukces, grupa dzieci musi działać jako zespół, czerpiąc z różnych zestawów umiejętności.

*Grupa wiekowa: 6-10 lat
Przedmioty: wszystkie
Publikacja: WeAreEurope Creating a Cohesive Europe
Rok: 2018
Dostępność językowa: angielski, grecki, portugalski, polski, włoski

https://www.schooleducationgateway.eu/pl/pub/teacher_academy/teaching_materials/weareeurope-game.htm

***

25 LUTY 2020 ROK

6. NAUCZANIE PRZEZ WŁĄCZANIE – grupa hiszpańska poleca:

*W tym tygodniu zachęcamy do przeczytania artykułu: „Edukacja językowa i terapia logopedyczna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.”

*Zestaw bezpłatnych materiałów dydaktycznych (propozycje ćwiczeń) skierowanych na potrzeby edukacyjne i terapeutyczne zróżnicowanych beneficjentów: dzieci ze spektrum zaburzeń autystycznych (ASD); dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD); dzieci z upośledzeniem słuchu; dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.

https://www.schooleducationgateway.eu/pl/pub/teacher_academy/teaching_materials/language-education-and-speech-.htm

***

3 MARZEC 2020 ROK

7. NAUCZANIE PRZEZ WŁĄCZANIE – grupa hiszpańska poleca:

*W tym tygodniu zachęcamy do przeczytania artykułu: „eTwinning wprowadza przyszłych nauczycieli do społeczności europejskiej”
*Od kilku lat instytucje kształcące nauczycieli mają dostęp do eTwinning, co już przyniosło znaczne korzyści.
*Inicjatywa skierowana do nauczycieli pomaga:
• odkrywać i wdrażać nauczanie metodą projektów i działania multidyscyplinarne;
• rozwijać umiejętności językowe i w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych;
• gromadzić doświadczenia europejskie/międzynarodowe i międzykulturowe;
• rozwijać umiejętności zawodowe (zarządzanie projektem, planowanie, wyznaczanie celów, praca zespołowa);
• podejmować refleksję nad praktyką zawodową, w tym poprzez wymianę doświadczeń z nauczycielami z innych systemów edukacji.

https://www.schooleducationgateway.eu/pl/pub/latest/news/etwinning-tti.htm

***

10 MARZEC 2020 ROK

8. NAUCZANIE PRZEZ WŁĄCZANIE – grupa hiszpańska poleca:

*W tym tygodniu zachęcamy do przeczytania artykułu: „Kompetencje cyfrowe: kluczowe kompetencje nauczycieli i uczniów w XXI wieku”.
*Kompetencje cyfrowe to jeden z elementów ośmiu kluczowych kompetencji i odnoszą się do świadomego i krytycznego korzystania z całego spektrum technologii cyfrowych umożliwiających pozyskiwanie informacji, komunikację jak i podstawowe rozwiązywanie problemów we wszystkich aspektach życia.
*eTwinning, skupiający największą liczbę nauczycieli w Europie umożliwia im współpracę z innymi nauczycielami jak i nabywanie wiedzy na temat nowych sposobów korzystania z ICT w nauczaniu.
*Powszechnym przekonaniem jest to, że rozwijanie kompetencji cyfrowych powinno mieć miejsce już we wczesnym wieku, ale decyzje dotyczące rodzajów technologii jak i ilości czasu jaki jest poświęcany na nauczenie się ich powinny być podejmowane z dużą ostrożnością. I tak na przykład podstaw kodowania można nauczyć się przy pomocy plastikowych kubków lub klocków.

https://www.schooleducationgateway.eu/pl/pub/resources/tutorials/digital-competence-the-vital-.htm