Nabór na stanowisko specjalisty ds.płac w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowej Soli

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Nowej Soli ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko

specjalisty ds.płac

1. Nazwa i adres jednostki:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

im. Janusza Korczaka w Nowej Soli

ul. Arciszewskiego 13

67-100 Nowa Sól

e-mail: poczta@soswnowasol.pl

tel .68 38 82 440

2. Nazwa stanowiska pracy:

Specjalista ds.płac

3. Wymagania niezbędne do aplikacji na w/w stanowisko:

– posiadanie obywatelstwa polskiego;

– posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;

– posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym stanowisku

– brak prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

– wykształcenie co najmniej średnie i 4-letni staż pracy lub wykształcenie wyższe i co najmniej 3- letni staż pracy.

– posiadanie nieposzlakowanej opinii.

4. Wymagania dodatkowe (preferowane – podlegające ocenie w ramach końcowej selekcji kandydatów):

– praktyczna znajomość zagadnień płacowych (minimum roczna praktyka w obszarze administracyjno – kadrowym lub płacowym);

– dobra znajomość przepisów prawa pracy, przepisów ubezpieczeń społecznych, oświatowych i samorządowych oraz Karty Nauczyciela;

– biegła znajomość pakietu MS Office, programu płacowo – finansowego VULCAN, PŁATNIK, kasa fiskalna, programu SIO, programu sprawozdawczego GUS;

– samodzielność, obowiązkowość, dokładność, punktualność, kreatywność, komunikatywność, umiejętność sprawnego podejmowania decyzji, umiejętność pracy na stanowisku, a także w zespole, wysoka kultura osobista.

5 . Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

– prowadzenie dokumentacji płacowej pracowników placówki,

– archiwizacja dokumentacji;

– sporządzanie miesięcznych list płac, list: wypłat nagród jubileuszowych, wypłat odpraw emerytalnych i rentowych itp.; 

– dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia za pracę, świadczeń alimentacyjnych i innych zajęć wynagrodzenia i przekazywanie je zgodnie ze stosownymi postanowieniami lub wyrokami sądowymi;

– prowadzenie wszelkich spraw wynikających ze stosunku pracy i spraw emerytalno-rentowych pracowników;

– prawidłowe i terminowe sporządzanie oraz przesyłanie deklaracji przewidzianych w przepisach prawa podatkowego i przepisach o ubezpieczeniach zdrowotnych;

– sporządzanie sprawozdań o zatrudnieniu i wynagrodzeniu do GUS, SIO;

– wydawanie zaświadczeń i innych dokumentów dla pracowników szkoły;

– prowadzenie ewidencji zwolnień lekarskich pracowników szkoły;

– ustalanie i obliczanie wszelkich składników wynagrodzenia pracowników oraz zarządzanie danymi dotyczącymi składników płacy pracowników;

– przygotowanie dokumentów stanowiących podstawę naliczania poborów;

– prowadzenie wszelkich spraw związanych z realizacją obowiązku podatkowego pracowników;

– rozliczanie potrąceń dotyczących osobowego funduszu płac oraz potrąceń z wynagrodzenia pracowników;

– obsługa merytoryczna ZFŚS i prowadzenie dokumentacji;

– uzgadnianie wszelkich dokumentów i sprawozdań wymagających akceptacji głównego księgowego;

– obsługa ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego pracowników szkoły, ich rodzin oraz pracowników z którymi szkoła zawierała umowy cywilno-prawne;

– korekty dokumentów ubezpieczeniowych oraz dokumentów płacowych wpływających na zmianę wysokości składników płacy;

– rozliczanie obiadów uczniów i pozostałych osób korzystających z wyżywienia na stołówce szkolnej;

– obsługa kasy fiskalnej i wstawianie Faktur oraz not;

– dokonywanie operacji kasowych na podstawie dowodów sprawdzonych pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym i zatwierdzonych do wypłaty oraz pobieranie pieniędzy z banku;

– należyte zabezpieczenie gotówki z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz sporządzanie raportów kasowych;

– wykonywanie przelewów i obsługa kont bankowych;

– uczestniczenie w kasacji i spisach z natury;

– przestrzeganie dyscypliny pracy, Regulaminu Pracy i wszelkich przepisów dotyczących bhp i p/poż.;

– wykonywanie obowiązków pracowników samorządowych;

– wykonywanie poleceń i zadań zleconych przez Dyrektora szkoły- bezpośredniego przełożonego;

– pomoc głównemu księgowemu w systematycznej i rytmicznej realizacji budżetu oraz sprawozdawczości;

– prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości dotyczącej doskonalenia zawodowego;

– okresowa analiza funduszu płac;

– zaopatrzenie placówki w środki czystości i materiały biurowe dla administracji.

6. Wymagane dokumenty:

– list motywacyjny;

– curriculum vitae;

– kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

– kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;

– kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności (oryginały do wglądu);

– oświadczenie kandydata o braku prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;

– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy do celów rekrutacji.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny lub szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018 r.,poz.1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( RODO)”.

  1. Sposób, miejsce i termin składania dokumentów aplikacyjnych
  • Wymagane dokumenty należy składać do 6 czerwca 2022 r. osobiście ( w godzinach pracy sekretariatu SOSW – 7.00-15.00), przesłać pocztą na adres SOSW (liczy się data wpływu do SOSW) lub drogą elektroniczną (poczta@soswnowasol.pl) koniecznie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko specjalisty ds. płac ”,
  • Wytypowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej,
  • Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej SOSW w Nowej Soli,