Oferta edukacyjna

W Specjalnym  Ośrodku Szkolno-Wychowawczym   funkcjonują:

SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA

  • dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,  dla uczniów  z autyzmem – cykl kształcenia 8   lat,·        
  • dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – cykl kształcenia 8 lat,·        
  • przy Szkole Podstawowej funkcjonuje Oddział Przedszkolny dla dzieci z autyzmem  i  niepełnosprawnością  sprzężoną 

Do Szkoły Podstawowej Specjalnej przyjmowane są dzieci  na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej z określeniem stopnia niepełnosprawności intelektualnej

i stwierdzeniem o zakwalifikowaniu do kształcenia specjalnego na tym etapie nauczania,

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

z następującymi kierunkami kształcenia zawodowego:

·        pracownik pomocniczy stolarza

·        pracownik pomocniczy w gastronomii

·        operator procesów introligatorskich

Cykl kształcenia trwa 3 lata. Przyjmowani są absolwenci  szkoły podstawowej  zakwalifikowani przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną do kształcenia specjalnego. Program tej szkoły obejmuje przedmioty ogólnokształcące i praktyczną naukę zawodu. Praktyki organizowane są na terenie placówki oraz u pracodawców . Do Szkoły Branżowej I Stopnia  przyjmowani są uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

organizuje zajęcia przysposabiające do pracy w pracowniach:

·        stolarskiej

·        rękodzieła

·        gospodarstwa domowego

·        introligatorsko – poligraficznej

Cykl kształcenia trwa 3 lata. Do Szkoły Przysposabiającej do Pracy  przyjmowani są uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnością sprzężoną zakwalifikowani przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną do kształcenia specjalnego.

ZESPOŁY REWALIDACYJNO- WYCHOWAWCZE

Do zespołów rewalidacyjno-wychowawczych przyjmowani są uczniowie  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim od 3  do 25 roku życia  na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno- pedagogicznej

INTERNAT

Dla uczniów spoza Nowej Soli przygotowane są 22 miejsca w internacie (od poniedziałku do piątku) oraz całodzienne wyżywienie w stołówce szkolnej. Grupy wychowawcze liczą od 10 do 16 wychowanków. 

    Edukacja w placówce prowadzona jest przez wykwalifikowaną kadrę w oparciu o indywidualne programy nauczania dostosowane do możliwości uczniów.Pracujemy z wykorzystaniem szeregu metod i terapii specjalistycznych. Dla uczniów nie mówiących stosujemy  komunikację wspomagającą i alternatywną, prowadzimy szczegółową diagnozę  każdego ucznia w celu ustalenia indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych. W placówce zatrudniony jest pedagog, psycholog, nauczyciele prowadzący zajęcia specjalistyczne: zajęcia korekcyjno- kompensacyjne , gimnastyki korekcyjnej , muzykoterapia,  artterapia oraz zajęcia z  zakresu integracji sensorycznej,  logopedii i terapii Biofeedback.

 W Szkole Branżowej I Stopnia zajęcia ogólnokształcące, zawodowe praktyczne i teoretyczne odbywają się na terenie placówki. Dysponujemy nowoczesną bazą lokalową dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

W placówce są w pełni wyposażone pracownie przedmiotowe, pracownie ze specjalistycznym sprzętem komputerowym dostosowanym do niepełnosprawności uczniów oraz specjalistyczne pracownie do zajęć zawodowych i realizacji praktycznej nauki zawodu.

Posiadamy również salę doświadczania świata, centrum multimedialne oraz salę rehabilitacyjną oraz gabinety logopedyczne, terapii pedagogicznej.

DOKUMENTY WYMAGANE PRZY PRZYJĘCIU DO SZKÓŁ:

  • orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej z określeniem stopnia niepełnosprawności intelektualnej  i stwierdzeniem o zakwalifikowaniu do kształcenia specjalnego,
  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej , w przypadku ubiegania się o przyjęcie do Szkoły Branżowej I Stopnia i Szkoły Przysposabiającej do Pracy
  • podanie o przyjęcie do szkoły i internatu,
  • jedna fotografia,
  • odpis aktu urodzenia z potwierdzonym miejscem stałego zameldowania (dotyczy uczniów ubiegających się o miejsce w internacie),
  • karta zdrowia i karta szczepień,

Skierowanie do placówki wydaje Starosta Nowosolski na podstawie wniosku złożonego przez rodziców/prawnych opiekunów dziecka 

Pełną dokumentację o przyjęcie do wymienionych szkół wraz z podaniem o wydanie skierowania do tutejszej placówki należy składać w Starostwie Powiatowym Nowa Sól, ul. Moniuszki 3 tel. 68 458 67 40

Dodatkowe informacje na temat przyjęć można uzyskać telefonicznie – codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 700 – 1500 w siedzibie SOSW  Nowa Sól , ul. Arciszewskiego 13 tel. 68 388 24 40